Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: kleks
Data: 2019-01-20 21:48:16

[cytat]
ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych
w Polsce
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392; z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych
w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu
i Turystyki;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dominik Borek, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki
w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3) Sekretarz Zespołu - Katarzyna Podhorodecka, starszy specjalista w Departamencie Turystyki
w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
4) Członkowie Zespołu:
a) Wojciech Ścibor - wicedyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji
Turystycznej,
b) Andrzej Gordon - dziekan Kręgu Seniorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
c) Jerzy Kapłon - skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
d) Jolanta Śledzińska - sekretarz ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
e) Michał Kozłowski - główny specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Departamentu Transportu
Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
f) Piotr Łysoń - dyrektor Departamentu Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym,
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r.
Poz. 94
g) Marek Więckowski - główny specjalista w Departamencie Badań Społecznych w Głównym Urzędzie
Statystycznym,
h) Andrzej Stasiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
i) Małgorzata Czapla - inspektor w Zespole ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
j) Marek Sołtysiak – naczelnik Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki w Departamencie
Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
k) Sławomir Skrzydlewski - główny specjalista ds. legislacji w Zespole ds. legislacji w turystyce
w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie regulacji szlaków turystycznych,
w szczególności propozycji stworzenia jednolitego systemu, który obejmie różne typy i rodzaje szlaków
oraz będzie regulował również ich hierarchiczność, sposób oznakowania, sposób ewidencjonowania oraz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo na szlakach, uregulowanie odpowiedzialności za szkody,
problematykę finansowania, wytyczania i konserwacji szlaków, prawną dostępność terenów, na których
urządzane są szlaki turystyczne;
2) spotkania i dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami;
3) przygotowanie ostatecznych propozycji regulacji prawnych wraz ze stworzeniem dokumentu Oceny
Skutków Regulacji.
§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Z posiedzeń Zespołu będą sporządzane protokoły.
4. Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym analizę, wnioski i propozycje regulacji
prawnych, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.
§ 5. 1. Członkowie Zespołu niebędący pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki za pracę w Zespole
nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Praca w Zespole pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki jest traktowana na równi
z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych i nie przysługuje za nią dodatkowe wynagrodzenie.
3. Członkowi Zespołu, który jest pracownikiem podmiotu z siedzibą poza Warszawą, przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
4. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 3 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów
zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Turystyki. Zwrot przysługuje
do wysokości 300 zł brutto z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.
5. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 3 pokrywane są z budżetu państwa z części
40.
§ 6. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac i zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki
sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 4.
Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 2 – Poz. 94
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka
Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 3 – Poz. 94
[/cytat]

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?