Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Projekt nowego statutu PTTK
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2018-03-26 17:16:15

Cześć.

Nadzwyczajny Walny Zjazd za pasem, a zarówno tutaj, jak i na Fejsbuku brak jakiejkolwiek dyskusji nad propozycjami zmian w statucie. Poniżej wklejam projekt tych zmian.[plik:12]Po jego dokładnym przejrzeniu jasnym stanie się brak dyskusji. Otóż, nie za bardzo o czym jest dyskutować. Zmiany są głównie kosmetyczne i widać, że ich głównym celem jest dostosowanie statutu do obowiązującego prawa. Nadal statut - nie wiadomo po co - przepisuje całe paragrafy z ustaw. Np. (gdybyście nie wiedzieli) celami statutowymi PTTK są działania w zakresie:[cytat](...)
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9) działalności charytatywnej,
10) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
(...)
13) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
(...)[/cytat]Mimo upływu lat niezmiennie mnie to bawi. :-)

Mimo kosmetycznego charakteru wprowadzanych poprawek, na kilka warto zwrócić uwagę.

[niebieski][b]art. 30 ust. 3 pkt. 4[/b]
Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

[b]Art. 9 a[/b]
1. PTTK określa system szkolenia, egzaminowania i certyfikacji oraz doskonalenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zrzeszonych w Towarzystwie.
2. Zarząd Główny określa szczegółowo zasady rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

[b]art. 37 ust. 2 pkt. 2)[/b]
2. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba: (...)
2) pozostająca z osobą będącą członkiem Zarządu Głównego PTTK w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa lub podległości służbowej.

[b]Art. 50[/b]
5. Oddział PTTK jest wspólnotą członków Towarzystwa promującą krajoznawstwo i turystykę na obszarze swojej działalności.
6. Oddział PTTK tworzy warunki do wypełniania celów statutowych PTTK, buduje wspólnotę kadry PTTK, troszczy się o ochronę symboliki i spuścizny ideowej Towarzystwa.
7. Do szczególnych zadań oddziału PTTK należy:
[p] [/p]1) wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży,
[p] [/p]2) kształtowanie patriotyzmu oraz tożsamości regionalnej i lokalnej,
[p] [/p]3) wspieranie działalności kół i klubów, prowadzenie regionalnych pracowni krajoznawczych, muzeów i izb regionalnych, troska o szlaki turystyczne na obszarze działania oddziału,
[p] [/p]4) pozyskiwanie i motywowanie kadry Towarzystwa,
[p] [/p]5) współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
[p] [/p]6) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

[b]Art. 59 ust. 7.[/b]
7. Członkowie zarządu oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

[b]Art. 72a[/b]
1. Uchwały zarządu oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK uchwałami władz naczelnych PTTK.
2. W przypadku gdy działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów prawa lub Statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego, który zwołuje w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajny zjazdu oddziału w celu dokonania wyboru nowego zarządu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu oddziału.
3. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 2 Prezydium Zarządu Głównego wskazuje w niej sposób reprezentacji oddziału przez zarząd komisaryczny.
4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu oddziału zostają odwołani z mocy prawa.
5. Zarząd Główny składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę oddziału. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upłynięciu okresu, na jaki został ustanowiony Zarząd Główny składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.[/niebieski]

Część z powyżej wyróżnionych zmian wynika wprost z ustawy prawo o stowarzyszeniach, więc w takiej czy innej formie musiało się znaleźć w statucie. Niemniej jednak wypada o nich wiedzieć. Dwie zmiany oceniam pozytywnie - programowe dookreślenie celów istnienia oddziałów (art. 50) oraz możliwość powołania w oddziale zarządu komisarycznego (art 72a).

Niemniej jednak Towarzystwo po raz kolejny traci szansę na jakieś bardziej gruntowne zmiany w swojej skostniałej strukturze. W dodatku - przepisując całe połacie ustaw do statutu - możemy być niemal pewni, że za cztery lata będzie musiał się odbyć kolejny NWZ wprowadzający kolejne zmiany wynikające ze zmian zapisów ustaw. I tak w kółko...

Pozdrawiam,
Łukasz

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?