Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Hodeks Honorowy :-)
Autor: Amotolek
Data: 2006-10-22 10:38:01

Ponizej przedkładam kolejny projekt Kodeksu Honorowego Towarzystwa. Jest to opracowanie uniwersalne, oparte o Kodeks Honorowy Zółnierza Zawodowego wydany pzrez MON. Zwartość i prężność wzoru, skłonily mnie do przygotowania projektu, który po szerokiej dyskusji i wyposażeniu go w logo - może być przydatny dla ewentualnych postępowań w sprawach honorowych, jakie mogą się pojawiać w naszym Towarzystwie.

[cytat]KODEKS HONOROWY TOWARZYSTWA

Działalność w Towarzystwie wynika z zainteresowań, pasji i i jest świadomym wyborem.
Członkowie i działacze Towarzystwa zrzeszają się dobrowolnie i przyjmują na siebie oczywiste wymogi zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia.
Podstawę powinności członka Towarzystwa określa statut.

GODNOŚĆ l HONOR CZLONKA TOWARZYSTWA

1. Godność członka Towarzystwa, to wartość wypływająca z szacunku dla samego siebie, poczucia dumy z przynależności do społeczności i koleżeństwa oraz podjęcia szczególnych zobowiązań jakie nakłada Statut.
2. Honor członka Towarzystwa to postawy i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. Jest źródłem jego czci oraz moralnych war-tości środowiska.
3. Fundamentalnymi cnotami członka Towarzystwa są: patriotyzm, dzielność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność i soli-darność koleżeńska.

CZŁONEK TOWARZYSTWA W DZIAŁANIU

1. Jest gotów do spełniania przyjętych na siebie obowiązków wobec Towarzystwa, nawet za cenę własnego czasu.
2. Jest świadomy, że swoim postępowaniem zawsze i wszędzie reprezentuje Towarzystwo.
3. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i podnosi swoje kwalifikacje. .
4. W stosunku do społecznych przełożonych przejawia szacunek, szczerość oraz gotowość do realizacji zadań.
5. Zawsze poczuwa się do odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania. Nie obarcza winą innych.
6. Jako przełożonego społecznego w odniesieniu do innych, w każdej sytuacji obowiązuje go kultura osobista.
7. Polecenia i dyspozycje zawsze podporządkowuje dobru funkcjonowania Towarzystwa. Dyspozycje wydane z innych pobudek są nieetyczne.
8. W relacjach ze społecznymi podwładnymi i współ działaczami wyraża szacunek dla drugiego człowieka i jego godności osobistej, kieruje się poczuciem spra-wiedliwości oraz dąży do umacniania więzi koleżeńskich.

CZLONEK TOWARZYSTWA POZA TOWARZYSTWEM

1. W środowisku społecznym prezentuje najwyższe wartości moralne i obyczajowe. Jest wzorem kultury osobistej i dobrego wychowania.
2. Dąży do umiejętnego łączenia potrzeb działalności z troską o dobro swojej rodziny.
3. Odnosi się z szacunkiem i zrozumieniem do obowiązków i potrzeb ro-dzinnych swoich społecznych podwładnych i kolegów.
4. Dąży do integracji swojego środowiska, a w kontaktach towarzyskich prezentuje postawę otwartości.
5. Nie jest obojętny wobec negatywnych postaw i poczynań. Udziela pomo-cy potrzebującym i występuje w obronie pokrzywdzonych.
3. Nie podejmuje działalności, która naruszałaby jego dobre imię i dobre imię Towarzystwa.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH HONOROWYCH

1. W sprawach objętych Kodeksem Honorowym członek Towarzystwa ma prawo do publicznego prezentowania swojego stanowiska na właściwym forum (zgromadzeniu)
2. Potępia wszelkie zachowania, naruszające honor i godność członka Towarzystwa
3. W uzasadnionych sytuacjach występuje w obronie innych członków Towarzystwa.
4. Członek Towarzystwa, naruszający honor i godność innych, podlega odpowiedzialności honorowej.
5. W sprawach o naruszenie godności osobistej członkowie Towarzystwa powinni dążyć do polubownego (w miarę możliwości) załatwienia sporu zaistniałego między nimi.
6. Do prowadzenia mediacji uprawniony jest zespół orzekający sadu Koleżeńskiego, właściwy dla członka, któremu postawiono zarzut.
7. Mediację prowadzi się na wniosek pokrzywdzonego. W postępowaniu mediacyjnym uczestnicy sporu winni występować osobiście, ale mogą także skorzystać z formy pośredniej poprzez swoich przedsta-wicieli.
8. W sprawie honorowej każdy członek Towarzystwa ma prawo złożyć wniosek o jej rozpatrzenie przez właściwe zgromadzenie.
9. Jeżeli charakter sprawy tego wymaga, w celu ustalenia odpowiedzialności za naruszenie zasad honoru i godności, zgromadzenie - właściwe dla członka Towarzystwa, któremu postawiono zarzut - powołuje zespół orzekający.
Zespołowi orzekającemu przewodniczy godna osoba ustanowiona do czynności.
10. Z przeprowadzonego postępowania zespół orzekający składa szybko , sprawnie i w przyzwoitym terminie - i sprawozdanie wraz z wnioskami.
11. Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania zespołu orzekającego może podjąć uchwałę:
1/ o uznaniu wniosku o rozpatrzenie naruszenia za bezzasadny;
2/ o odstąpieniu od dalszego postępowania w razie uznania przez sprawcę swojej winy i skutecznego naprawienia skutków naruszenia. Uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów.
12. W razie uznania wniosku za uzasadniony zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie środka zmierzającego do naprawienia krzywdy bądź przeciwdziałającego dalszym naruszeniom, a w szczególności:
1/ zobowiązuje do przeproszenia pokrzywdzonego;
2/ zobowiązuje do skutecznego naprawienia wyrządzonej szkody;
3/ zobowiązuje do przestrzegania w przyszłości zasad postępowania honorowego;
4/ wyłącza na czas określony członka Towarzystwa z udziału w określonych działalnościach;
5/ przekazuje uchwałę do wiadomości środowiska w dostępnych w Towarzystwie publikatorach, w tym internetowych;
6/ przekazuje uchwałę na piśmie zainteresowanym, jednostkom nadrzędnym i do wiadomości kapituły odznaczeń Towarzystwa, celem dołączenia do akt.
Uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

13. W przypadkach uzasadnionych dotychczasowym zachowaniem członka Towarzystwa określone zgromadzenie może udzielić poręczenia w toczącym się wobec niego postępowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kodeks Honorowy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Zmiany postanowień Kodeksu Honorowego wymagają uchwały Zarządu Głównego, o którym mowa wyżej w pkt.1, bezwzględną większością głosów.
3. W sprawach, dotyczących wykładni zastosowanych w Kodeksie Hono-rowym definicji lub postanowień, rozstrzyga uchwałą Główny Sad Koleżeński Towarzystwa [/cytat]

Z turystycznym pozdrowieniem Antoni Mosingiewicz

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?