Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA

Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2024-01-10 22:43:04
Tematyka: Przyszłość PTTK

Czołem.
W takim razie jaka rola postanowień Statutu PTTK - art. 7 o celach i zadaniach oraz art. 8. o ich realizacji.
Całkowicie nieistotna.

Te cele, to przepisane wybiórczo i „na pałę” punkty z ustawy, po to, aby można było bez przeszkód starać się o najróżniejsze dofinansowania. Tak to przynajmniej uzasadniała Anna Kirchner w 2005 i jak widać od prawie dwudziestu lat nikt nie odważył się tej głupoty zakwestionować. Jedyną osobą, która to głośno protestowała na Zjeździe w 2005, gdzie po raz pierwszy uchwalono statut w tym brzmieniu, jestem ja. :-)

Popatrzmy na art. 7. ust. 2.
Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
(...)
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
(...)
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
(...)
17) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
(...)
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
23) promocji i organizacji wolontariatu,
24) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
(...)
27) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
(...)
29) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
30) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
31) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
32) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt. 1) – 31).
Biorąc pod uwagę kontekst rzeczywistej działalności PTTK jest to stek nonsensów.
A już punkt 27. w zestawieniu z PTTK to czystej wody komedia... :-)

Nie, nie. Ta parodia statutu nie jest żadnym odniesieniem przy opracowaniu rzeczywistej strategii rozwoju PTTK.

Obecną faktyczną wizję przyszłości oraz strategię rozwoju Towarzystwa prezentuje ten mój post:
https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43833

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 35
data najnowszej wiadomości: 2024-05-28
pokaż wszystkie wiadomości

Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Paweł Zań
Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│├Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski
││└Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
││ └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski
││  └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: LeszekUminski
│└Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Paweł Zań
│ └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│   └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski
Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Robert Podsiadlik
│└Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski
Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Amotolek
│└Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Robert Podsiadlik
│ └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski
│  ├Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │└Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │ └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │  └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │   └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │    └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │     └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │      └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │       └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │        └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │         └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │          └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │           └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  │            └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: JanMaciej...
│  │             └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
│  └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Robert Podsiadlik
│   └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Paweł Zań
│    └Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Robert Podsiadlik
Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Piotr Rościszewski
Re: Wizerunek PTTK wśród członków organizacji ANKIETA Autor: Łukasz Aranowski