Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Program rozwoju turystyki społecznej

Autor: JAK
Data: 2023-09-02 11:54:41
Tematyka: Tematyka ogólna

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. ukazała się DECYZJA NR 2 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI w sprawie powołania i trybu działania Komisji do opiniowania wniosków składanych w ramach Program rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz
dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami, finansowany w 2023 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Na podstawie art. 86 ust. 1 i 4 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

§ 1. 1. Powołuje się Komisję, zwaną dalej „komisją”, do opiniowania wniosków składanych w ramach Program rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce
z osobami ze szczególnymi potrzebami, finansowany w 2023 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „programem”.

2. Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki.

3. Do zadań komisji należy:
1) ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków w oparciu o kryteria określone przez Ministra Sportu i Turystyki w ogłoszeniu o programie;
2) przedłożenie Ministrowi Sportu i Turystyki listy wniosków:
a) rekomendowanych do przyznania dofinasowania,
b) nierekomendowanych do przyznania dofinasowania,

Jest to dobry omen, bo być może pojęcie "turystyka społeczna" zostanie raz na zawsze odblokowane w urzędniczych umysłach szefów od turystyki i rekreacji ruchowej i pozwoli im dostrzec nie tylko komercyjny i finansowy, ale także społeczny wymiar tej działalności.

To samo Ministerstwo Sportu i Turystyki bowiem wraz Polską Izbą Turystyki "ścigają" organizacje pozarządowe za działalność w tzw. szarej strefie. W 2023 roku ataki ze strony organizacji branżowych, reprezentujących komercyjną obsługę ruchu turystycznego w stosunku do NGO osiągnęły pułap dotychczas niespotykany.

Z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki została zorganizowana przez Polska Izbę Turystyki kampania, dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym spoty społeczne, w których wskazuje się, że organizator turystyki nie wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych działa niezgodnie z prawem.

Może wreszcie praca i świadczenie usług turystycznych i usług z nimi powiązanych na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami będzie działalnością chronioną przez ministrów różnej maści (sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, rodziny i polityki społecznej, edukacji i nauki, itp.) na wzór działalności innych grup społecznych np. Kół Gospodyń Wiejskich.
Nigdy komercyjne biura podróży nie zrobią tego ani lepiej, a na pewno nie zrobią tego taniej od organizacji pozarządowych.
Jest to wielka misja do realizacji i pole do aktywności dla NGO's.
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Program rozwoju turystyki społecznej - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 3
data najnowszej wiadomości: 2023-09-04
pokaż wszystkie wiadomości

Program rozwoju turystyki społecznej Autor: JAK
Re: Program rozwoju turystyki społecznej Autor: LeszekUminski
 └Re: Program rozwoju turystyki społecznej Autor: JAK