Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo

Autor: Dudi [79.162.39.208]
Data: 2009-09-05 11:54:54
Tematyka: Przyszłość PTTK

Właśnie rozdaliśmy delegatom na Zjazd następujący list:
Warszawa, 4.09.2009 r.

List otwarty do Delegatów na XVII Walny Zjazd
Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego
w sprawie działań Głównego Sądu Koleżeńskiego
związanych z forum internetowym członków i sympatyków PTTK

Szanowne Delegatki, Szanowni Delegaci,

Jako wieloletni członek Naszego Towarzystwa coraz większym zaniepokojeniem obserwuję powolną negatywną ewolucję sposobu działań Władz Towarzystwa, którego najbardziej wyraźnym objawem w ostatnim czasie, stał się sposób załatwienia sprawy związanej z urażeniem na forum internetowym PTTK Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego — Anny Kirchner. Cała sprawa, która moim zdaniem nie jest warta z obiektywnego punktu widzenia, jakiegokolwiek zainteresowania, poprzez ambicje Pani Prezes, zaangażowała czas i energię wielu osób oraz została negatywnie oceniona przez Organ Nadzorczy. Jednocześnie sam sposób załatwienia sprawy stawia w jak najgorszym świetle metody działania Władz Towarzystwa i sprzyja rozpowszechnianiu negatywnej oceny całości Naszej Organizacji.

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
„Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”

W dniu 5.01.2009 roku kol. Łukasz Aranowski odpowiadając na list zamieszczony na Forum przez osobę kryjącą się pod pseudonimem „KodeksKarny” słusznie zauważył, że polityka kadrowa w ZG PTTK nie jest dla członków Towarzystwa jasna i przejrzysta, a zatrudnienie w biurze ZG PTTK synowej Prezesa GSK rodzi bardzo dużo pytań oraz podejrzeń o wykorzystywanie stanowiska (pełnionego społecznie) do osiągania osobistych korzyści.

Krytyka jest działaniem społecznie pożytecznym i pożądanym, jeżeli podjęta została w interesie społecznym, jeżeli jej celem nie jest dokuczenie innej osobie oraz jeżeli ma cechy rzetelności i rzeczowości (tzw. dozwolona krytyka).
Wyrok SN z dn. 19 września 1968 r.

Moim zdaniem komentarz kol. Łukasza Aranowskiego był oparty na faktach, wypełniając w ten sposób wymóg rzetelności oraz był przejawem podjęcia krytyki w ważnym interesie Towarzystwa, tym samym nie może być mowy o przekroczeniu zasad współżycia społecznego. Co więcej krytyka zmierzająca do zrealizowania ważnego społecznie celu jakim jest niewątpliwie poprawne działanie Towarzystwa, nie może być postrzegana jako niezgodna z prawem „nawet pomimo nadmiernej ekspresyjności opisu i ujemnej oceny, a także zbytniej ostrości sformułowań i argumentów, jeżeli jest to uzasadnione znaczeniem poruszonych problemów oraz zastosowaną literacką formą dozwolonej krytyki” .

W dniu 12 marca 2009 roku na stronie forum.pttk.pl pojawiło się oświadczenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK kol. Andrzeja Gordona oznaczające de facto zaprzestanie działania forum wymiany informacji i poglądów w domenach administrowanych przez ZG PTTK oraz zapowiadający bliżej niesprecyzowane działania prawne wobec kol. Łukasza Aranowskiego — co należy uznać za próbę jego zastraszenia. Potwierdziła tą tezę treść pisma skierowanego do niego w dniu 3.04.2009 roku przez „Bielski, Białas i wspólnicy sp. k.” występującej w imieniu ZG PTTK wzywającego do wydania danych oraz przekazania praw do domeny forum-pttk.pl.
Najczarniejszą jednak kartę całej sprawy stanowią działania Głównego Sądu Koleżeńskiego. Anna Kirchner jako Prezes GSK w ekspresowym tempie wytoczyła sprawę przeciwko kol. Łukaszowi Aranowskiemu zarzucając mu „nieetyczne i niegodne zachowanie członka PTTK i naruszenie moich dóbr osobistych polegające na publicznym szkalowaniu mojej osoby” m.in., jak to zostało ujęte w pozwie, poprzez nazwanie pozywającej „osobą o dość giętkiej moralności”.

Nemo iudex in causa sua
łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

Nie oceniając w tym miejscu sensowności wysuwanych zarzutów (szczególnie w świetle art. 14 „Prawa prasowego” ), należy uznać za absolutnie karygodną sytuację, w której Anna Kirchner, siłą pełnionych przez nią funkcji w Towarzystwie, powoduje, że jej sprawa jest rozpatrywana przez jej kolegów i podwładnych z GSK — łamiąc przy okazji zapisy Statutu i Regulaminu GSK. Co więcej, w orzeczeniu zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji nie przedstawiono żadnej sensownej argumentacji tezy oskarżyciela. Należy także zauważyć, że retorsje wobec kol. Łukasza Aranowskiego rozpoczęły się przed posiedzeniami Głównego Sądu Koleżeńskiego, a więc można przyjąć, że Władze Towarzystwa już wtedy uznały go za winnego, co stanowi naruszenie jednej z podstawowych zasad — zasady domniemania niewinności oskarżonego.

Art. 45.
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stoję na stanowisku, że niedopuszczalnym jest, aby członkowie Władz Naczelnych Towarzystwa łamali (lub nakłaniali innych do łamania), przy załatwianiu spraw osobiście ich dotyczących, nie tylko Statut PTTK i regulamin GSK, ale także normy obowiązujące w cywilizowanym świecie związane z przeprowadzaniem postępowania przeciwko członkowi Towarzystwa. W szczególności naruszono w trakcie postępowania zasadę właściwości sądu dla obwinionego, a całość przebiegu postępowania przed GSK, którego Anna Kirchner jest przecież Prezesem, nie nosi znamion bezstronności. Dodatkowo, w sposób istotny dla przebiegu postępowania, ograniczono pozwanemu dostęp do dokumentacji i materiałów sprawy łamiąc w ten sposób jego podstawowe konstytucyjne prawa obywatelskie. Nie bezzasadna wydaje się w takiej sytuacji teza, że GSK PTTK działając w ten sposób, działała de facto na szkodę Towarzystwa, co moim zdaniem będzie wymagało szczegółowego wyjaśnienia w przyszłości i określenia zakresu osobistej odpowiedzialności osób zaangażowanych w całą sprawę.

Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli.
Józef Piłsudski, Rok 1863

Jesteśmy obecnie w trakcie XVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego i Stoicie, jako Delegaci, przed największym od wielu lat wyzwaniem dla Towarzystwa — czy swoją biernością wobec działań Władz Naczelnych legitymizujecie dotychczasowy sposób działania Towarzystwa, w którym jego zwykli członkowie są tylko i wyłącznie niemile widzianymi „petentami”, czy też wyrażając głosowaniem swoją dezaprobatę dla dotychczasowych form działania uznacie, że to zwykli członkowie Towarzystwa byli głównym podmiotem działań Władz i powinni mieć jak największy realny wpływ na ocenę i kontrolę wszystkich aspektów życia Towarzystwa.

Z turystycznym pozdrowieniem
Paweł Dudzik

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

XVII Walny Zjazd PTTK na żywo - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 23
data najnowszej wiadomości: 2009-09-08
pokaż wszystkie wiadomości

XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
│└Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: domin
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
│└Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Paweł Zań
│ └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
│  └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Paweł Zań
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
│└Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: domin
│ ├Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: z.klose
│ └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Radwa
│  └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: z.klose
│   └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Radwa
│    └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: z.klose
│     ├Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Krzyś
│     │└Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: z.klose
│     └Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Tomek Dygała
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Dudi
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Paweł Zań
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Paweł Zań
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Paweł Zań
Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo Autor: Paweł Zań