Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Status forum - nowe informacje

Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2009-05-19 21:51:07
Tematyka: Tematyka ogólna

Szanowni Forumowicze!

Winien Wam jestem kilka informacji o statusie naszego Forum.

Jak wiecie postanowiłem powalczyć z ZG PTTK o istnienie tej platformy wymiany myśli, nie zgadzając się z tezą, iż interes PTTK utożsamia się z interesem ZG PTTK. Wobec powyższego ZG PTTK zagroziło mi procesem cywilnym podając kilka roszczeń, co szczegółowo jest opisane w innym wątku. Po konsultacjach z kancelarią prawniczą, która w moim imieniu przejęła prowadzenie sprawy naszego Forum uznaliśmy, że jedyne roszczenie, które ma cień sensu (choć proces byłby ciekawy, a wynik bardzo niepewny) jest roszczenie o wykorzystanie znaku PTTK. W związku z powyższym, wraz ze swoim oddziałem podjęliśmy pewne działania, które zabezpieczają istnienie naszego Forum jako "Forum członków i sympatyków PTTK" i pod dotychczasowym adresem.

1) W pierwszej kolejności została podjęta Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.
Warszawa, dn. 30 kwietnia 2009 r.

Uchwała
Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
nr 2009/04/01


Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie obserwując zawirowania związane z jedynym ogólnodostępnym miejscem wymiany informacji w Towarzystwie czyli Forum Internetowym, w trosce o zapewnienie ciągłości dyskusji oraz możliwości swobodnego wypowiadania się Członków Towarzystwa postanawia:

1) Przejąć od kol. Łukasza Aranowskiego prawa do użytkowania domeny forum-pttk.pl na warunkach określonych w odrębnej umowie.

2) Powołać forum dyskusyjne dostępne dla wszystkich członków Towarzystwa i jego sympatyków, nie cenzurowane z treści dozwolonych prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności nie cenzurowanym z głosów krytycznych wobec władz Towarzystwa jak i Oddziału, a mieszczących się w ogólnie pojętych normach współżycia społecznego.

3) Powołanie i prowadzenie forum powierza się kol. Łukaszowi Aranowskiemu na mocy odrębnej umowy o wykonywanie czynności wolontarystycznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK:
Ilona Maroszek - Prezes
Daniel Kuligowski - Wiceprezes
Lech Rybienik - Skarbnik
Marcin Grabowski - Członek Zarządu
Mieszko Janiszek - Sekretarz
2) Następnie realizując tą uchwałę przekazałem domenę forum-pttk.pl OM-owi.

3) Na koniec pozostało podpisanie umowy, z której wyciąg we fragmentach dotyczących Forum zamieszczam.
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU CZYNNOŚCI WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte (...) pomiędzy:

Oddziałem Międzyuczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie (...) zwanym dalej Korzystającym,
a
Łukaszem Aranowskim (...) zwanym dalej Wolontariuszem.

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy czynności Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mogą być wykonywane czynności przez wolontariuszy.

§ 2

1. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności (...):
(...)
d) administrację internetowego Forum Członków i Sympatyków PTTK.

2. (...)

3. Wolontariusz oświadcza, że jest producentem i właścicielem silnika forum internetowego oraz bazy danych forum internetowego, do używania których udziela Korzystającemu nieodpłatnej licencji na czas trwania Porozumienia.

4. Korzystający oświadcza, że jest właścicielem domeny internetowej forum-pttk.pl, którą na czas trwania Porozumienia przekieruje na administrowane przez Wolontariusza forum.

5. Wolontariusz i Korzystający zgodnie oświadczają, że korzystając z licencji udzielonej przez Wolontariusza w ust. 3 oraz z domeny przekierowanej przez Korzystającego zgodnie z ust. 4 wspólnie tworzą na czas trwania Porozumienia Forum Członków i Sympatyków PTTK. Wszelkie treści zgromadzone w bazie danych w trakcie trwania Porozumienia stanowią wspólną własność Wolontariusza i Korzystającego.

(...)
W ten sposób nasze Forum wróciło formalnie pod skrzydła PTTK jednocześnie zachowując pełną niezależność. :-)
Mam nadzieję, że ta zmiana satysfakcjonuje wszystkich dotychczasowych sceptyków moich działań.

Pozdrawiam Was serdecznie,
Łukasz Aranowski
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Status forum - nowe informacje - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 12
data najnowszej wiadomości: 2009-06-19
pokaż wszystkie wiadomości

Status forum - nowe informacje Autor: Łukasz Aranowski
Re: Status forum - nowe informacje Autor: forlorn_hope
Re: Status forum - nowe informacje Autor: JanMaciej...
│└Re: Status forum - nowe informacje Autor: Lech Rybienik
│ └Re: Status forum - nowe informacje Autor: JanMaciej...
│  └Re: Status forum - nowe informacje Autor: Lech Rybienik
│   └Re: Status forum - nowe informacje Autor: HaKaT
│    └Re: Status forum - nowe informacje Autor: Lech Rybienik
Re: Status forum - nowe informacje Autor: JanMaciej...
 └Re: Status forum - nowe informacje Autor: JanMaciej...
  ├Re: Status forum - nowe informacje Autor: Amotolek
  └Re: Status forum - nowe informacje Autor: Lech Rybienik