Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Nowy regulamin Przodownika TP

Autor: arek1130 [78.88.154.251]
Data: 2009-02-04 19:22:58
Tematyka: Kadra PTTK

Zarząd Główny zatwierdził 31 stycznia 2009r. nowy regulamin PTP. Oto on:

REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.

2. Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG PTTK) – na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej (Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.

3. KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się datę egzaminu.

4. Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
- Młodzieżowy Przodownik TP,
- Przodownik TP III stopnia,
- Przodownik TP II stopnia,
- Przodownik TP I stopnia.

II. MŁODZIEŻOWY PRZODOWNIK TP

5. Młodzieżowym Przodownikiem TP może zostać kandydat, który łącznie spełnił następujące warunki:
a/ jest członkiem PTTK od co najmniej jednego roku,
b/ ukończył 15 lat i nie przekroczył 18 lat życia,
c/ prowadzi działalność turystyczną w PTTK,
d/ zdobył Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) co najmniej w stopniu małym brązowym,
e/ ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
f/ poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 6. niniejszego regulaminu i otrzymał ocenę pozytywną.

6. Kandydat na Młodzieżowego Przodownika TP powinien zostać poddany sprawdzeniu wymaganych wiadomości z zakresu:
a/ znajomości regulaminu Przodownika TP i zasad zdobywania OTP,
b/ umiejętności organizowania i prowadzenia wycieczek,
c/ zasad orientacji w terenie,
d/ znajomości krajoznawczej regionu, na który uzyskuje uprawnienia,
e/ zagadnień ochrony przyrody i zabytków, geografii i historii regionu,
f/ umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.

7. Młodzieżowy Przodownik TP posiada uprawnienia na region swojej działalności (swojego środowiska), w skład którego wchodzą trzy wybrane powiaty.

8. Młodzieżowy Przodownik TP ma obowiązek inicjowania i organizowania działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
a/ organizowania i prowadzenia wycieczek pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej uprawnienia kadry PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego,
b/ popularyzacji zdobywania OTP,
c/ propagowania zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,
d/ uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w środowisku szkolnym,
e/ pełnienia powierzonych mu funkcji w imprezach,
f/ doskonalenia wiedzy krajoznawczej i umiejętności turystycznych.

9. Młodzieżowy Przodownik TP ma prawo do:
a/ noszenia odznaki Młodzieżowego Przodownika TP w kolorze zielonym i używania pieczątki Młodzieżowego Przodownika TP z numerem uprawnień,
b/ udziału w zlotach i innych spotkaniach Przodowników TP,
c/ potwierdzania uczestnictwa w wycieczkach, w których sam bierze udział,
d/ sprawdzania poprawności wpisów w książeczkach wycieczek pieszych oraz wstępnej weryfikacji punktów na „Siedmiomilowe Buty”, OTP popularną oraz małą OTP w stopniu brązowym,
e/ pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
f/ korzystania z uprawnień przewidzianych dla kadry PTTK.

10. Po uzyskaniu pełnoletności Młodzieżowy Przodownik TP może uzyskać uprawnienia Przodownika TP III stopnia spełniając konieczne warunki zgodnie z punktem 12. W razie niespełnienia warunków traci uprawnienia po ukończeniu 19 lat.

11. Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej przedłużane są corocznie przez Komisję TP.

III. PRZODOWNIK TP III STOPNIA

12. Przodownikiem TP III stopnia może zostać kandydat, który łącznie spełnił następujące warunki:
a/ jest członkiem PTTK od co najmniej dwóch lat,
b/ ukończył 18 lat,
c/ uprawia turystykę pieszą i zdobył OTP co najmniej w stopniu małym srebrnym,
d/ ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
e/ poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 13. niniejszego regulaminu i otrzymał ocenę pozytywną.

13. Kandydat na Przodownika TP III stopnia powinien zostać poddany sprawdzeniu wymaganych wiadomości, zwłaszcza dotyczących wybranego województwa:
a/ znajomości historii i statutu PTTK oraz regulaminu Przodownika TP i regulaminu OTP,
b/ umiejętności organizowania i prowadzenia zbiorowych wycieczek pieszych,
c/ zasad orientacji w terenie,
d/ zagadnień ochrony zabytków i przyrody,
e/ zagadnień geografii, etnografii i historii,
f/ zagadnień związanych z zagospodarowaniem turystycznym,
g/ umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.

IV. PRZODOWNIK TP II STOPNIA

14. Przodownikiem TP II stopnia może zostać Przodownik TP III stopnia, który łącznie spełnił następujące warunki:
a/ przez okres co najmniej dwóch lat był czynnym Przodownikiem TP III stopnia,
b/ posiada OTP co najmniej w stopniu małym złotym,
c/ rozszerzył uprawnienia o jedno województwo.

15. Do egzaminów na rozszerzenie uprawnień stosuje się wymogi określone w punkcie 13. niniejszego regulaminu

16. W ciągu jednego roku można rozszerzyć uprawnienia najwyżej na dwa województwa, ale w dwóch oddzielnych terminach.

V. PRZODOWNIK TP I STOPNIA

17. Przodownikiem TP I stopnia może zostać Przodownik TP II stopnia, który łącznie spełnił następujące warunki:
a/ rozszerzył uprawnienia na wszystkie województwa,
b/ działał czynnie jako Przodownik TP II stopnia przez co najmniej 7 lat,
c/ posiada dużą OTP w stopniu co najmniej srebrnym.

18. Przodownik TP I stopnia otrzymuje stosowną adnotację w legitymacji Przodownika TP.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZODOWNIKÓW TP III, II i I STOPNIA

19. Przodownik TP ma obowiązek realizowania celów i uchwał PTTK przez inicjowanie i organizowanie działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
a/ organizowanie i prowadzenie wycieczek pieszych,
b/ popularyzację zdobywania OTP,
c/ propagowanie zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,
d/ uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku (macierzystej Komisji TP, Kole lub Klubie),
e/ pełnienie powierzonych mu funkcji w imprezach turystyki pieszej,
f/ udział w akcjach szkoleniowych oraz udzielanie pomocy w ich organizacji i przeprowadzaniu,
g/ przestrzegania właściwego stosowania przez turystów zasad uprawiania turystyki i zdobywania OTP,

20. Przodownik TP ma prawo do:
a/ udziału w zlotach i innych spotkaniach Przodowników TP,
b/ noszenia właściwej odznaki Przodownika TP:
Przodownik TP III stopnia – niebieskiej,
Przodownik TP II stopnia – żółtej,
Przodownik TP I stopnia – białej,
c/ używania pieczątki Przodownika TP z numerem uprawnień,
d/ potwierdzania odbytych wycieczek na OTP w książeczce wycieczek pieszych,
e/ weryfikowania punktów na małą OTP, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
f/ opiniowania projektów i opisów tras na duże OTP, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
g/ pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
h/ korzystania z uprawnień kadry PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21. Sprawdzenia wiadomości dla uzyskania uprawnień Przodownika TP III stopnia i rozszerzenia uprawnień dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez KTP ZG PTTK na wniosek Komisji TP lub własny, zgodnie z następującymi zasadami:
a/ data egzaminu i dokumentacja dotycząca kandydatów (wypełnione i poświadczone wnioski) musi być zgłoszona przez Komisję TP do KTP ZG PTTK na cztery tygodnie przed jego terminem.
b/ w egzaminie uczestniczy wyznaczony przez KTP ZG PTTK jej przedstawiciel lub osoba przez nią upoważniona.
c/ podczas egzaminu kandydat musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w punkcie 12a-d.
Warunki powyższe nie dotyczą kandydatów na Młodzieżowych PTP.

22. Przodownik TP jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania: potwierdzeń przy odbywaniu wycieczek na OTP oraz opinii Przodownika TP dotyczących projektów i opisów tras na duże OTP.

23. Uprawnienia Przodownika TP III i II stopnia są ważne przez okres trzech lat, a Przodownika TP I stopnia przez okres pięciu lat. Przedłużenia uprawnień dokonują Komisje TP. Honorowi Przodownicy TP są zwolnieni z obowiązku przedłużania nadanych uprawnień.

24. Przodownikowi TP, który nie spełnia należycie obowiązków (zgodnie z punktem 19 niniejszego regulaminu) Komisja TP może przedłużyć uprawnienia na jeden rok. Dalszy brak aktywności może być podstawą do złożenia przez Komisję TP wniosku do KTP ZG PTTK o skreślenie z listy Przodowników TP.

25. Przodownik TP obowiązany jest powiadomić Komisję TP i KTP ZG PTTK o zmianie miejsca zamieszkania lub nazwiska. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę do skreślenia z listy Przodowników TP.

26. W uzasadnionych przypadkach Komisja TP może zwolnić Przodownika TP na pewien okres od wykonywania obowiązków przodownickich.

27. Przodownik TP w przypadkach rażącego lekceważenia lub długotrwałego niespełniania funkcji przodownickich, naruszania zasad kultury turystycznej lub ochrony środowiska, działania na szkodę PTTK, względnie utraty praw obywatelskich lub honorowych może zostać wezwany przez KTP ZG PTTK do złożenia wyjaśnień. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub uznania ich przez KTP ZG PTTK za niesatysfakcjonujące może zostać pozbawiony uprawnień przodownickich decyzją KTP ZG PTTK. Od decyzji KTP ZG PTTK przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji w tej sprawie.

28. Przodownik TP, jako członek kadry PTTK traci uprawnienia w przypadku utraty bądź rezygnacji z członkostwa PTTK. W razie przywrócenia członkostwa KTP ZG PTTK może na wniosek Komisji TP przywrócić uprawnienia Przodownika TP.

VII. HONOROWY PRZODOWNIK TP

29. Przodownikowi TP za długoletnią działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki pieszej, KTP ZG PTTK może na wniosek Komisji TP lub z własnej inicjatywy nadać tytuł Honorowego Przodownika TP.

30. Kandydat na Honorowego Przodownika TP winien mieć ukończone 50 lat i być czynnym Przodownikiem TP dowolnego stopnia przez co najmniej 20 lat.

31. Tytuł Honorowego Przodownika TP nadawany jest raz w roku z okazji Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników TP. Wnioski przyjmowane są do 31 maja.

32. Honorowy Przodownik TP zachowuje bezterminowo uprawnienia, jakie miał przed nadaniem mu tego tytułu.

33. Honorowi Przodownicy TP mają prawo noszenia odznaki Honorowego Przodownika TP w kolorze czerwonym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTP ZG PTTK.

35. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 lutego 2009 roku.

36. Tracą moc wszystkie wcześniej wydane regulaminy Przodownika TP PTTK i Młodzieżowego Przodownika PTTK.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Przyjęty na posiedzeniu KTP ZG PTTK
w dniu 17 stycznia 2009 roku w Warszawie

Zatwierdzony przez ZG PTTK
na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2009 roku w Warszawie

Nowy regulamin Przodownika TP - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2009-02-04
pokaż wszystkie wiadomości

Nowy regulamin Przodownika TP Autor: arek1130