Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Etyka - o co chodzi ~AM?

Autor: Amotolek
Data: 2006-03-15 09:52:39
Tematyka: Przyszłość PTTK

O co mi chodzi? O takie rózne sztuczki i zabiegi socjo- technicze, jak np:

Warszawa, 21.11.2005 r.
Ldz.SG/3971/05
Kol. Antoni Mosingiewicz
Mail:amotolek@wp.pl

Szanowny Kolego

Zapoznałem się z pismem Kolegi ........................
Jako prezes Towarzystwa ...........................Zwracam uwagę i podkreślam, że Kolega (NN) po wysłuchaniu charakterystyki działalności Kolegi w PTTK, zaprezentowanej przez Komisję Wyborczą................., miał pełne prawo zażądać wyjaśnień w sprawach, które zbudziły jego wątpliwości zarówno od Kolegi, jako osoby kandydującej do ..............PTTK jak i od delegatów, którzy kandydaturę Kolegi zgłosili.

NN, choć poddał wątpliwości czy ma Kolega opłaconą składkę członka PTTK za rok ..................to równocześnie powiedział „Jak jest dzisiaj to chciałbym, żeby mi ktoś te moje wątpliwości rozwiał”.
Pomimo, że w tej części Zjazdu nie był Kolega obecny na sali obrad Zjazdu i nie można było poprosić o okazanie legitymacji członka PTTK, a tym samym ustalić stanu faktycznego, to Komisja Wyborcza................. poddała pod głosowanie pełną listę ......... kandydatów do ................na której znajdowało się także nazwisko Kolegi. ..............Zjazd PTTK listę tę zatwierdził większością głosów i przekazał Komisji Skrutacyjnej ........... by ta przygotowała karty wyborcze.
Przybycie Kolegi na obrady było decyzją własną a nie żądaniem delegatów ..................... czy też Komisji Wyborczej a przyjęcie wniosku formalnego zgłoszonego przez Kolegę....................., umożliwiło Koledze przedstawienie legitymacji członka PTTK z opłaconą składką za rok .............. Miało to miejsce na sali obrad w obecności delegatów i ostatecznie wyjaśniło wątpliwości które zgłosił wcześniej kol. NN.

Prezes ZG PTTK

Jak temu zapobiegac w przyszłości i od zaraz?
No to na to proponuję następująca receptę :

Wniosek o uzupełnienie regulaminów wyborczych w PTTK.

Zgodnie z opisem zamieszczonym w piśmie SG/3971/05, którego obszerne fragmenty przedłozyłem powyzej - istnieje usankcjonowana możliwość publicznego występowania dość przypadkowych osób i bezkarnego negowania oczywistych faktów, a nawet naruszania dobra i godności osobistej kandydatów do władz, tym samym wpływając na zakłócanie procesu wyborczego.

Aby w przyszłości instytucjonalnie temu zapobiec - przedkładam w załączeniu projekt regulacji, która z jednej strony powinna zdyscyplinować kandydatów do władz w PTTK, a z drugiej strony uniemożliwić strzelanie na oślep: z boku i w plecy tym kandydatom, szczególnie w czasie gdy ich własna, osobista możliwość obrony przed zgłoszonymi rzekomo wątpliwościami jest praktycznie niewykonalna.

Uchwała ZG PTTK, Nr ........................z dnia...............
dotyczy: wyeliminowania możliwości naruszania dobrego imienia kandydatów zgłaszanych do władz PTTK.

Mając na względzie zdyscyplinowanie kandydatów do władz w PTTK, uporządkowanie procesu wyłaniania kandydatów przez Komisje Wyborcze, a także przypadków i możliwości naruszania dobra i godności osobistej kandydatów do władz przez osoby nieodpowiedzialne
- stanowi się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się poprawkę do regulaminów stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały i poleca jego sumienne stosowanie od dnia 16 marca 2006 roku.
§ 2. Sekretarzowi Generalnemu PTTK powierza się upowszechnianie tej poprawki od dnia ustanowienia a także okresowe badanie praktyki jej stosowania oraz wyjaśnianie (wspólnie i z pomocą GSK - wszelkich wątpliwości etycznych związanych z tematem).
§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia 15 marca 2006 roku

Załącznik do uchwały ZG PTTK Nr......... z dnia..............

Komisje Wyborcze wszystkich szczebli w PTTK na wszelkich Zjazdach, Naradach itp., gdzie dokonuje się wyboru kandydatów do władz – są zobowiązane (przed umieszczeniem nazwiska kandydata na kartach do głosowania):
1. zażądać od kandydata okazania ważnej legitymacji PTTK,
2. dołączyć kopię tej legitymacji z własną adnotacją i podpisem upoważnionej osoby z Komisji Wyborczej do dokumentacji zgłoszenia kandydata,
3. w przypadku gdy kandydat jest zgłaszany zaocznie przez delegatów, to oprócz oczywistej, jego własnej zgody na kandydowanie – powinna zostać dołączona do dokumentacji - kopia ważnej legitymacji PTTK, poświadczona na zasadach ogólnie przyjętych dla potwierdzania zgodności z oryginałem.
4. W przypadku trudności z wcześniejszym potwierdzeniem zgodności, adnotacje taką może nanieść przedstawiciel Komisji Rewizyjnej – obecny na danej Naradzie, Zjeździe.

Proste? Chyba bardzo. No to do roboty! :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Etyka - o co chodzi ~AM? - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 17
data najnowszej wiadomości: 2006-06-17
pokaż wszystkie wiadomości

Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: JanMaciej...
Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
│└Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
 ├Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: ~chochlik
 ├Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: JanMaciej...
 │└Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
 │ └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: ~Wlodzio
 │  └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
 └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: ~Jola
  └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
   └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Piotr Rościszewski
    └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek
     └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: JanMaciej...
      └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: JanMaciej...
       └Re: Etyka - o co chodzi ~AM? Autor: Amotolek