Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Moje PTTK, nasze PTTK...

Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2005-09-03 13:40:24
Tematyka: Przyszłość PTTK

Szanowni Członkowie PTTK!
Szanowni Delegaci na XVI Walny Zjazd Towarzystwa!


Poniżej pozwalam sobie przedstawić 25 propozycji zmian w Towarzystwie i wizję jego ustroju, która moim zdaniem, najlepiej przystaje do czasów obecnych i umożliwi nie tylko przetrwanie Towarzystwa, ale i jego rozwój przez następne lata. Wiele tez przyszło mi do głowy, dzięki dyskusjom na Forum Dyskusyjnym PTTK, wiele innych w trakcie mojej działalności w Komisji Akademickiej ZG PTTK i etatowej pracy dla biura ZG PTTK.

Obecnie największym problemem Towarzystwa wydaje mi się brak wizji. Nie wizji tego, jak będzie wyglądało Towarzystwo po tym czy następnym zjeździe, bo tutaj pomysłów jest mnóstwo, lecz wizji jak będzie wyglądało za lat 20 i w jeszcze dłuższej perspektywie. Próbujemy wygrać bitwę kształt o PTTK nie myśląc zupełnie o wyniku całej wojny. A stawka jest niemała - istnienie lub nie naszego Towarzystwa.
I niestety - choć wielu z nas ciężko się z tym pogodzić - o kształcie i działaniu Towarzystwa za 20 i więcej lat, będziemy decydować nie my - delegaci na najbliższy Zjazd - tylko dzisiejsi członkowie SKKT, dzisiejsi kursanci różnych szkoleń w oddziałach akademickich i młody narybek ciągle jeszcze pojawiający się w oddziałach w całej Polsce. Ci młodzi ludzie są największym majątkiem i najlepszą inwestycją Towarzystwa. Pewnie co do tych słów wszyscy się zgadzamy - lecz traktujemy je z mocnym przymrużeniem oka. Co chwilę docierają do mnie odgłosy konfliktów, które mają swoje źródło w przekonaniu starszych kolegów, że są niezastąpieni i że na pewno wszystko zrobią lepiej. A może dajmy się wypowiedzieć "młodzieży"?
Pierwszy i jakże cenny krok w tym kierunku uczynili działacze z Mazowsza, którzy spośród siebie wybrali aż 7 osób poniżej 30-tego roku życia jako delegatów na XVI Zjazd. I ta decyzja okazała się bardzo cenną inwestycją, bowiem Ci młodzi ludzie - choć najprawdopodobniej nie uda im się wejść do żadnych władz centralnych Towarzystwa - zetkną się z jego prawdziwymi problemami, będą musieli głosując na Zjeździe podejmować ważne decyzje i zobaczą nasze PTTK "od kuchni". To pierwszy krok do poczucia odpowiedzialności za losy naszej organizacji.
Do tez, które przedstawiam poniżej nie jestem przywiązany śmiertelnie. Umiem je uargumentować i ich bronić, ale uważam iż powinny podlegać dyskusji i Waszej weryfikacji. Niechaj będą przyczynkiem do dyskusji o przyszłości Towarzystwa. Może uda nam się wspólnie wypracować wizję PTTK za parę lat. Dyskutujcie, krytykujcie, proponujcie alternatywy. Kompromis, który osiągniemy przedstawię jako wnioski na Zjeździe. Może będą kontrpropozycją dla efektu pracy Zespołu Statutowego...

Cześć z poniższych postulatów uzasadniłem, część innych uzasadnień już dawno jest Forum Dyskusyjnym PTTK, a część chyba nie wymaga uzasadnienia.

Ustrój Towarzystwa
1) Członkostwo w PTTK następuje wyłącznie w wyniku przynależności do koła lub klubu PTTK.
(uzasadnienie: obecna propozycja statutu przewiduje bezpośrednie członkostwo w oddziale; jest to wielki błąd, bowiem immanentną cechą Towarzystwa są koleżeńskie grupy, które razem chcą coś robić i działają wspólnie; problem taki jak kluby o statusach oddziału (czyli mające swój majątek) rozwiązuje dalsza propozycja osobowości prawnej dla niektórych klubów, a problem osób, które przynależą do PTTK wyłącznie dla rabatów i wykupując składkę w oddziale wszystko im jedno do jakiego koła się ich zapisze, rozwiązuje propozycja oddzielenia karty rabatowej od członkostwa; propozycja członkostwa bezpośredniego w oddziale rodziłaby również spore problemy z ordynacją wyborczą)
2) Koła i kluby PTTK nie mające osobowości prawnej są zrzeszone w oddziałach PTTK, które mają osobowość prawną.
3) Mogą powstawać kluby PTTK posiadające osobowość prawną.
(uzasadnienie: nawet na tym forum często słyszymy o strukturach podwójnych - klub jest klubem PTTK, ale ma osobowość prawną; przestańmy zatem udawać że zjawisko to nie istnieje; niechaj kluby te (wraz ze swoją osobowością) staną się częścią PTTK na zasadach federacji i niezależnie od oddziałów, które z kolei powinny świadczyć usługi osoby prawnej na rzecz swoich kół i klubów)
4) Wszystkie jednostki PTTK z osobowością prawną mogą tworzyć federacje (również z osobowością prawną) o charakterze regionalnym lub zadaniowym (np. do pozyskania funduszy na konkretny projekt). W finansowaniu takich tworów nie uczestniczy ZG PTTK.
(uzasadnienie: bardzo silne parcie niektórych działaczy na struktury pośrednie jest częściowo uzasadnione - władze samorządowe powinny mieć jednego poważnego partnera do rozmów; niedopuszczalnym jednak jest tworzenie struktur wyłącznie wojewódzkich - np. na południu polski wyśmienicie funkcjonuje ponadwojewódzie forum oddziałów karpackich itd.; struktury powinny się tworzyć według potrzeb i konieczności (np. dla pozyskania funduszy od Unii); absolutnie sprzeciwiam się obligatoryjności należenia oddziałów lub klubów PTTK z osobowością prawną do jakichkolwiek struktur pośrednich)
5) Statuty wzorcowe poszczególnych jednostek (kół, klubów i oddziałów) tworzone są na poziomie możliwie ogólnym i dającym jak największą swobodę w kształtowaniu ustroju jednostki.
(uzasadnienie: swego czasu na zebraniu plenarnym ZG PTTK ostro sprzeciwiałem się zapisowi w statucie wzorowym koła/klubu, że to walne zebranie klubu ustala wysokość składki klubowej - a czemu klub sam nie może zdecydować czy robi to walne zebranie, czy zarząd klubu?; tym podobnych zapisów jest więcej - pozwólmy samym jednostkom kształtować swój ustrój)
6) Towarzystwo zrzesza osoby, które chcą działać dla innych i wyżywać się społecznie i które na to stać. Uczestnicy naszych imprez nie muszą należeć do PTTK. Nie każda osoba spotkana na szlaku musi należeć do PTTK. Towarzystwo ma stwarzać możliwości działania dla pasjonatów.
(uzasadnienie: jednym słowem w dyskusji elitarność czy masowość ja staje po stronie elitarności)

Władze Towarzystwa
1) Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd PTTK. W zjeździe uczestniczą delegaci oddziałów PTTK i klubów PTTK z osobowością prawną w liczbie 1 na każde rozpoczęte 200 członków danej jednostki. Delegaci samodzielnie pokrywają koszty swojego uczestnictwa w Zjeździe.
(uzasadnienie: żadnych konferencji regionalnych, które są najlepszą okazją do wycinania wszystkich, którzy chcą coś zmienić; ale trzeba też skończyć z gigantycznymi kosztami zjazdów (a te by jeszcze wzrosły, bo liczba delegatów by się podniosła) - stąd konieczność odpłatności)
2) Zarząd Główny PTTK liczy 15 osób, które spotykają się na zebraniach plenarnych co najmniej raz w miesiącu (również w okresie wakacji). Podobne ograniczenie liczebności powinno nastąpić w GKR i GSK.
(uzasadnienie: należy skończyć z tym, że odbywające się raz na kwartał zebrania ZG PTTK są świętem; należy również skończyć ze sposobem zarządzania Towarzystwem polegającym na recenzowaniu raz na kwartał przez 30 "działaczy" pracy wyłącznie kilku osób; wejście do ZG będzie trudniejsze, ale też dużo bardziej wymagające; do ZG PTTK nie muszą wchodzić osoby zasłużone na swoim terenie, ale osoby mające pomysł i chęć na działalność na szczeblu centralnym; pracować ma cały skład ZG PTTK)
3) Dwie osoby z ZG PTTK pełnią swoje funkcje etatowo - Prezes ZG i Sekretarz Generalny.
(uzasadnienie: w obecnej sytuacji na Sekretarza Generalnego ZG PTTK spada mnóstwo pracy, która nie należy do jego statutowych obowiązków - negocjacje z urzędnikami, lobbowanie, reprezentacja PTTK - czyli zadania prezesa; ich liczba jest na tyle duża, że nie jest w stanie sprostać im osoba pracująca poza Towarzystwem; jednocześnie nie jest w stanie wziąć na siebie tego wszystkiego Sekretarz Generalny, którego podstawowym zadaniem są kwestie organizacyjne, logistyczne i nadzorcze nad biurem ZG PTTK)
4) Każda uchwała władz Towarzystwa ma obowiązek:
      a) być w całości lub w swej jawnej części (sprawy gospodarcze!) opublikowana w internecie,
      b) zawierać w sobie pozycję "budżet na wykonanie",
      c) zawierać w sobie nazwisko osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie i dysponenta pieniędzy.
(uzasadnienie: skończy to paraliż organizacyjny oraz umożliwi rozliczenie pod koniec kadencji pracy poszczególnych członków ZG PTTK)
5) Majątek towarzystwa jest zarządzany zawodowo. Nadzór nad zarządzaniem jest społeczny.
(uzasadnienie: bardzo ważny punkt; ze zdumieniem ostatnio spotkałem się z głosami (konferencja mazowiecka), że działacze PTTK nie powinni wchodzić do rad nadzorczych spółek PTTK; wręcz odwrotnie - nie powinni wchodzić do zarządów spółek, a nie do rad nadzorczych; w zarządach spółek powinni pracować wyłącznie ekonomiści; nad spółkami powinien - jak dotychczas - czuwać Zarząd Majątkiem PTTK, który powinien być zarządzany zawodowo i przez specjalistów (obecnie stan jest niemal idealny - niemal, bo wynagrodzenia są stanowczo za niskie); specjaliści zarządzający majątkiem PTTK powinni otrzymywać wynagrodzenie silnie skorelowane z osiąganymi przez nich wynikami; nadzór nad spółkami i Zarządem Majątkiem powinien pełnić ZG i GKR, a niezależnie członkowie rad nadzorczych rekrutujący się z działaczy towarzystwa; członkostwo w radach nadzorczych wszystkich spółek PTTK powinno być wyłącznie społeczne)
6) Koszty dojazdów na zebrania władz naczelnych są pokrywane do wysokości 50 zł, bez diet i wyłącznie osobom z poza województwa, w którym odbywa się zebranie. Dotyczy to również komisji, rad i zespołów ZG. Posiłki i inne swiadczenia (np. nocleg) są odpłatne.
(uzasadnienie: trzeba wreszcie skończyć z mitem, że nie można dokładać do działalności społecznej, a nawet wręcz odwrotnie; nie stać nas dłużej na finansowanie tysięcy delegacji i diet)

Inne
1) Oddziały i kluby PTTK z osobowością prawną są tylko dysponentami marki PTTK, której wyłącznym właścicielem jest ZG PTTK. Nadzór w zakresie przyznawania marki obiektom noclegowym i innym działalnościom gospodarczym prowadzi ZM PTTK, a w zakresie używania znaku dla działalności programowej - ZG PTTK.
2) Markę PTTK mogą nosić wyłącznie obiekty noclegowe posiadające status "schroniska PTTK". Dla innych obiektów (np. tych co mają przynosić zysk) powinna zostać stworzona oddzielna, ekskluzywna marka, promowana w mediach.
3) Należy ujednolicić system odznak turystycznych - odznaki tematyczne (górska, kolarska itd.) oraz dziecięce. Stworzyć ogólnotematyczną DOT (dziecięcą odznakę turystyczną). Każda odznaka turystyczna i krajoznawcza lub zmiana w jej regulaminie powinna być zatwierdzona przez ZG PTTK. ZG PTTK powinien posiadać rejestr aktualnych odznak wraz z ich regulaminami. Odznaki nie wpisane na ten rejestr - nie istnieją.
(uzasadnienie: bałagan jaki panuje w odznakach przekracza wszystko, a jest to nasz hit marketingowy; powinno być jasno określone kto i w jaki sposób wydaje, weryfikuje i przyznaje odznaki; system powinien być jasny)
4) Za potwierdzenia we wszystkich odznakach uznawane są: podpis jakiegokolwiek członka kadry programowej PTTK jeśli uczestniczył w wycieczce lub odpowiedniego dla danej odznaki przodownika jeśli nie uczestniczył, stemple z odwiedzonych miejsc, zdjęcia lub szczegółowa ustna relacja z rzeczy widzianych na szlaku. Potwierdzenie może być dołączone do książeczki w postaci płytki z nagraną prezentacją (np. zdjęciami) lub adresu strony www zawierającym tą prezentacje.
5) Nie może być warunkiem zdobycia jakiejkolwiek odznaki turystycznej bądź krajoznawczej uczestnictwo w jakiejkolwiek imprezie.
6) W biurze ZG PTTK utworzony zostanie dział Public Relations i marketingu. Zatrudnieni w nim fachowcy z tych dziedzin mają jedno jedyne zadanie - promocja marki (marek) PTTK.
7) W biurze ZG PTTK utworzony zostanie dział pozyskiwania środków zewnętrznych. Zatrudnieni w nim fachowcy będą wynagradzani proporcjonalnie do osiągniętych efektów.
8) Jednostki PTTK i członkowie władz naczelnych, do których korespondencja będzie nadal kierowana w postaci papierowej, a nie elektronicznej (nie dotyczy Gościńca PTTK) będą do biura ZG PTTK wnosić odpłatność za przesyłki (kwartalnie, z góry). Pozostała korespondencja biura ZG PTTK powinna być wyłącznie w postaci elektronicznej.
9) Każda impreza, która otrzymała dofinansowanie z budżetu ZG PTTK lub za jego pośrednictwem obowiązkowo powinna być opisana na stronach internetowych Towarzystwa.
10) Istnieje Centralna Kartoteka Szlaków (częściowo udostępniona w internecie) oraz Baza Danych Członków PTTK, do PTTK można zapisać się przez internet.
11) Składka do Towarzystwa jest wysoka - np. 120 zł rocznie - ale obejmuje ubezpieczenie OC, NNW (w znacznie szerszym niż teraz zakresie) i mnóstwo atrakcyjnych rabatów oraz prenumeratę Gościńca. Można, trochę taniej, wykupić samą kartę rabatową bez członkostwa w PTTK. Dla młodzieży i emerytów składka niższa (ale nie obowiązkowo), ale i niższe świadczenia (brak prenumeraty Gościńca, brak ubezpieczenia OC).
12) Wpowadzamy więcej sposobów płatności składek - składka rodzinna (rabat!), składka 3 letnia (trochę tańsza niż trzy roczne), składka dożywotnia (np. w cenie dziesięciu rocznych) itd.
13) Wprowadzamy hymn Towarzystwa.
(uzasadnienie: ten wniosek pada już od kilku zjazdów, a ciągle jest lekceważony przez ZG; tymczasem hymn Towarzystwa to coś co może łączyć i stanowić jakiś wyróżnik; nawet teraz po latach widzę jak dumny jestem gdy śpiewam hymn swojego liceum i jak cudownie się czuję jak np. w pociągu z sąsiedniego przedziału ktoś się dołącza - jednym słowem hymn to podstawa)

Serdecznie ozdrawiam,
Łukasz Aranowski

PS. 1. Jutro odczytam ten tekst na spotkaniu delegatów województwa mazowieckiego. Jednocześnie efekty dyskusji na tamtym gremium i na naszym forum zgłoszę jako wnioski na zjeździe. W tekście powyżej zawarte są tezy wygłaszane przez wielu z Was - Tomka D., Dudiego, Basi, Rafała K., Mikiego i innych dyskutantów. Na pewno przeoczyłem mnóstwo problemów, na pewno można coś zmienić - oczekuję dyskusji.

PS. 2. Moja ukochana - Kalina - powiedziała, że jak zna życie, to najgorętsza dyskusja będzie w temacie hymnu. Liczę na to, że się myliła... :-)
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Moje PTTK, nasze PTTK... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 113
data najnowszej wiadomości: 2005-11-20
pokaż wszystkie wiadomości

Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~Maciek Bogdanski
│├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ajkowalski
││├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Dudi
│││└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│││ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
││└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│  ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Kuba Pasieka
│  │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│  │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Basia Z.
│  │ ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Józek
│  │ │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│  │ │ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│  │ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: mike
│  │  └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: mike
│  │   └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Basia Z.
│  └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│   └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~Maciek Bogdanski
│    ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│    │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│    │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Wódkowski
│    ││└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│    ││ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Wódkowski
│    ││  └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│    ││   └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│    ││    └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~KrzyS
│    │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│    └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│     └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~Maciek Bogdanski
│      ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│      └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│       └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~Maciek Bogdanski
│        └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│         └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Robert Starzyński
│          ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│          │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│          ││└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│          ││ ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│          ││ │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│          ││ │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Dudi
│          ││ │ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: edek
│          ││ │  ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│          ││ │  ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: mike
│          ││ │  ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~jaraso
│          ││ │  │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│          ││ │  │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│          ││ │  │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│          ││ │  ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Jacek Potocki
│          ││ │  │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│          ││ │  │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: edek
│          ││ │  ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: WoBa
│          ││ │  └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Jurek
│          ││ │   └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~nordwest
│          ││ │    ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: mike
│          ││ │    ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Basia Z.
│          ││ │    └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Rentgen
│          ││ ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│          ││ │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│          ││ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│          │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Staszek
│          │ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│          ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│          │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Robert Starzyński
│          └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│           └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│            ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Wódkowski
│            │├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│            ││└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│            ││ ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│            ││ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: z.klose
│            ││  └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│            ││   └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: z.klose
│            ││    ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: WoBa
│            ││    └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│            ││     └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: z.klose
│            ││      ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│            ││      │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: z.klose
│            ││      └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│            │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: WoBa
│            └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
│             ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│             │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: z.klose
│             └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JAK
│              ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│              │└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzyś
│              │ ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│              │ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~jaraso
│              │  └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JanMaciej...
│              └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: z.klose
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Krzysztof Koterba
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: j.kalarus
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Roms
│├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
││└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Roms
││ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Piotr Rościszewski
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Łukasz Aranowski
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JanMaciej...
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Tomek Dygała
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Tomek Dygała
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: JanMaciej...
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~Bolek Wojciechowski
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: ~Bolek Wojciechowski
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│└Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Basia Z.
│ ├Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek
│ └Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Kuba Pasieka
Re: Moje PTTK, nasze PTTK... Autor: Amotolek