Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

A mogłoby być tak pieknie.....

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2013-08-09

Temat: A mogłoby być tak pieknie.....
Autor: Amotolek
Data: 2013-08-09 20:19:34

I. Kodeks Etyki PTTK
Uchwała Nr z dnia.................................(projekt)
dotyczy: Kodeksu Etyki PTTK.

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań społecznych oraz konieczność ich pełnej realizacji w praktyce działania, w celu ustanowienia standardów postępowania, których powinni przestrzegać działacze i pracownicy Towarzystwa, oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami ogółu członków - stanowi się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Kodeks Etyki Towarzystwa, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały i poleca jego sumienne stosowanie.

§ 2. Sekretarzowi Generalnemu Towarzystwa powierza się upowszechnianie Kodeksu Etyki Towarzystwa wśród działaczy i pracowników Towarzystwa, a także powodowanie okresowego badania praktyki jego stosowania oraz wyjaśnianie (wspólnie i z pomocą GSK - na tle faktów i zaszłości), jego postanowień.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podpisania.

KODEKS ETYKI TOWARZYSTWA

§ 1. Władze w Towarzystwie pełnią rolę służebną w stosunku do praw członków Towarzystwa i prawa w ogóle. Członek władzy Towarzystwa traktuje pracę społeczną, (czy zawodową) w Towarzystwie z pełnym zaangażowaniem na rzecz Towarzystwa, ma zawsze na względzie dobro Towarzystwa, oraz chroni uzasadnione interesy każdego członka Towarzystwa jako osoby, a w szczególności:
1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania członków do demokratycznie wybranej władzy i organów;
2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;
3) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Towarzystwie, jego jednostkach oraz współtworzy wizerunek Towarzystwa; Przedkłada dobro Towarzystwa nad interesy własne i swojego środowiska.

§ 2. Osoby pełniące wysokie funkcje: w Zarządzie Głównym Towarzystwa, Oddziałach oraz Sądach Koleżeńskich i Komisjach Rewizyjnych, kiedyś i obecnie wybrane - powinny wykazywać się wzorową postawą etyczną i swoim zachowaniem dawać pozytywny przykład innym.

§ 3. Członek władzy Towarzystwa wykonuje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:
1)pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
2)jest twórczy w podejmowaniu zadań, a przyjęte obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą, nie ograniczając się jedynie do ich litery;
3)nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wiedząc, że interes społeczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany;
4) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;
5) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
6) racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;
7)jest lojalny wobec Towarzystwa i swoich społecznych zwierzchników, gotów do wykonywania organizacyjnych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;
8) wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat funkcjonowania swego Towarzystwa oraz innych organów;
9) rozumie i aprobuje fakt, iż podjęcie działalności społecznej oznacza zgodę na wprowadzenie poufności informacji, dotyczącej również jego życia osobistego.

§ 4. Członek władzy Towarzystwa dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
1) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania działalności społecznej wynikającej z przyjętej funkcji;
2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;
3) jest gotów do wykorzystania wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej - do korzystania z pomocy ekspertów;
4) zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;

5) w wykonywaniu wspólnych zadań dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;
6) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;
7)życzliwy ludziom, zapobiega napięciom i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania.

§ 5. Członek władzy Towarzystwa jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:
1) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem Towarzystwa a prywatnym;
2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami przyjętymi w Towarzystwie;
3) nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowaną funkcją lub wykonywaną pracą społeczną, bez zgody swojego społecznego zwierzchnika;
4)w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, współpracy lub przynależności do grupy zorganizowanej poza Towarzystwem;
5) od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych;
6) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub wyznaniowej, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu;
7) szanuje prawo członka Towarzystwa do informacji, mając na względzie jawność działania organów i jednostek Towarzystwa, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej;
8) akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej współpracy z osobami, których sprawy były lub są prowadzone przez organa Towarzystwa.

§ 6. Członek władzy Towarzystwa w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:
1) lojalnie i rzetelnie realizuje strategię i program Towarzystwa, bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
2) przygotowując propozycje działań Towarzystwa, udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą, porad i opinii zwierzchnikom;
3) nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych, a jeżeli jest funkcyjnym członkiem Towarzystwa, to nie tworzy poza statutowych koterii i nie uczestniczy w partiach politycznych;
4) dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania, które mogłyby służyć celom jakichkolwiek partii politycznych lub koterii;
5) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
6) nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie Towarzystwa;
7) eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse w Towarzystwie.

II. Kodeks Honorowy PTTK

Uchwała, Nr z dnia.................................(projekt)
dotyczy: Kodeksu Honorowego PTTK.

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań społecznych oraz konieczność ich pełnej realizacji w praktyce działania, w celu ustanowienia standardów postępowania, których powinni przestrzegać działacze i pracownicy Towarzystwa, oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami ogółu członków - stanowi się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Kodeks Honorowy Towarzystwa, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały i poleca jego sumienne stosowanie.

§ 2. Sekretarzowi Generalnemu Towarzystwa powierza się upowszechnianie Kodeksu Honorowego Towarzystwa wśród działaczy i pracowników Towarzystwa, a także powodowanie okresowego badania praktyki jego stosowania oraz wyjaśnianie (wspólnie i z pomocą GSK - na tle faktów i zaszłości), jego postanowień.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podpisania.

KODEKS HONOROWY TOWARZYSTWA

Działalność w Towarzystwie wynika z zainteresowań, pasji i jest świadomym wyborem.

Członkowie i działacze Towarzystwa zrzeszają się dobrowolnie i przyjmują na siebie oczywiste wymogi zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia.

Podstawę powinności członka Towarzystwa określa statut.

GODNOŚĆ l HONOR CZŁONKA TOWARZYSTWA

1. Godność członka Towarzystwa, to wartość wypływająca z szacunku dla samego siebie, poczucia dumy z przynależności do społeczności i koleżeństwa oraz podjęcia szczególnych zobowiązań jakie nakłada Statut;

2. Honor członka Towarzystwa to postawy i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. Jest źródłem jego czci oraz moralnych wartości środowiska;

3. Fundamentalnymi cnotami członka Towarzystwa są: patriotyzm, dzielność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność i solidarność koleżeńska.

CZŁONEK TOWARZYSTWA W DZIAŁANIU

4. Jest gotów do spełniania przyjętych na siebie obowiązków wobec Towarzystwa, nawet za cenę własnego czasu;

5. Jest świadomy, że swoim postępowaniem zawsze i wszędzie reprezentuje Towarzystwo;

6. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i podnosi swoje kwalifikacje;

7. W stosunku do społecznych przełożonych przejawia szacunek, szczerość oraz gotowość do realizacji zadań;

8. Zawsze poczuwa się do odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania. Nie obarcza winą innych;

9. Do prowadzenia mediacji uprawniony jest zespół orzekający Sądu Koleżeńskiego, właściwy dla członka, któremu postawiono zarzut.

10. Polecenia i dyspozycje zawsze podporządkowuje dobru funkcjonowania Towarzystwa. Dyspozycje wydane z innych pobudek są nieetyczne;

11. W relacjach ze społecznymi podwładnymi i współ działaczami wyraża szacunek dla drugiego człowieka i jego godności osobistej, kieruje się poczuciem sprawiedliwości oraz dąży do umacniania więzi koleżeńskich.

CZŁONEK TOWARZYSTWA POZA TOWARZYSTWEM

12. W środowisku społecznym prezentuje najwyższe wartości moralne i obyczajowe. Jest wzorem kultury osobistej i dobrego wychowania;

13. Dąży do umiejętnego łączenia potrzeb działalności z troską o dobro swojej rodziny;

14. Odnosi się z szacunkiem i zrozumieniem do obowiązków i potrzeb rodzinnych swoich społecznych podwładnych i kolegów;

15. Dąży do integracji swojego środowiska, a w kontaktach towarzyskich prezentuje postawę otwartości;

16. Nie jest obojętny wobec negatywnych postaw i poczynań. Udziela pomocy potrzebującym i występuje w obronie pokrzywdzonych;

17. Nie podejmuje działalności, która naruszałaby jego dobre imię i dobre imię Towarzystwa;

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH HONOROWYCH

18. W sprawach objętych Kodeksem Honorowym członek Towarzystwa ma prawo do publicznego prezentowania swojego stanowiska na właściwym forum (zgromadzeniu);

19. Potępia wszelkie zachowania, naruszające honor i godność członka Towarzystwa;
20. W uzasadnionych sytuacjach występuje w obronie innych członków Towarzystwa.

21. Członek Towarzystwa, naruszający honor i godność innych, podlega odpowiedzialności honorowej;

22. W sprawach o naruszenie godności osobistej członkowie Towarzystwa powinni dążyć do polubownego (w miarę możliwości) załatwienia sporu zaistniałego między nimi;

23. Do prowadzenia mediacji uprawniony jest zespół orzekający Sądu Koleżeńskiego, właściwy dla członka, któremu postawiono zarzut;

24. Mediację prowadzi się na wniosek pokrzywdzonego. W postępowaniu mediacyjnym uczestnicy sporu winni występować osobiście, ale mogą także skorzystać z formy pośredniej poprzez swoich przedstawicieli.

25. W sprawie honorowej każdy członek Towarzystwa ma prawo złożyć wniosek o jej rozpatrzenie przez właściwe zgromadzenie.

26. Jeżeli charakter sprawy tego wymaga, w celu ustalenia odpowiedzialności za naruszenie zasad honoru i godności, zgromadzenie - właściwe dla członka Towarzystwa, któremu postawiono zarzut - powołuje zespół orzekający.
Zespołowi orzekającemu przewodniczy godna osoba ustanowiona do czynności.

27. Z przeprowadzonego postępowania zespół orzekający składa szybko, sprawnie i w przyzwoitym terminie - sprawozdanie wraz z wnioskami.

28. Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania zespołu orzekającego może podjąć uchwałę:
1/ o uznaniu wniosku o rozpatrzenie naruszenia za bezzasadny;
2/ o odstąpieniu od dalszego postępowania w razie uznania przez sprawcę swojej winy i skutecznego naprawienia skutków naruszenia. Uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów.
29. W razie uznania wniosku za uzasadniony zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie środka zmierzającego do naprawienia krzywdy bądź przeciwdziałającego dalszym naruszeniom, a w szczególności:
1/ zobowiązuje do przeproszenia pokrzywdzonego;

2/ zobowiązuje do skutecznego naprawienia wyrządzonej szkody;
3/ zobowiązuje do przestrzegania w przyszłości zasad postępowania honorowego;

4/ wyłącza na czas określony członka Towarzystwa z udziału w określonych czynnościach;

5/ przekazuje uchwałę do wiadomości środowiska w dostępnych w Towarzystwie publikatorach, w tym internetowych;

6/ przekazuje uchwałę na piśmie zainteresowanym, jednostkom nadrzędnym i do wiadomości kapituły odznaczeń Towarzystwa, celem dołączenia do akt.

Uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

30. W przypadkach uzasadnionych dotychczasowym zachowaniem członka Towarzystwa określone zgromadzenie może udzielić poręczenia w toczącym się wobec niego postępowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Kodeks Honorowy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez ……….;

32. Zmiany postanowień Kodeksu Honorowego wymagają uchwały Zarządu Głównego, o którym mowa wyżej w pkt 1, bezwzględną większością głosów;

33. W sprawach, dotyczących wykładni zastosowanych w Kodeksie Honorowym definicji lub postanowień, rozstrzygnięć dokonuje
Główny Sąd Koleżeński PTTK

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień do projektów udzielić może:

Antoni Mosingiewicz
e-mail: amotolek@wp.eu
tel: 506 -513 - 421

I komu by to przeszkadzało???????
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć