Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Krajoznawstwo

Opłata za fotografowanie

wszystkich wiadomości w wątku: 20
data najnowszej wiadomości: 2014-11-19

Temat: Opłata za fotografowanie
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2012-05-06 19:39:04

Koledzy muzealnicy!

Wiem, że trochę osób będących "blisko" różnorakich muzeów jest na naszym Forum. Czy możecie mi wytłumaczyć po co istnieje w "menu" twór taki jak "opłata za fotografowanie"? Widzę to nader często i mało kto może mi udzielić informacji za co tak naprawdę płacę.

Byłem dzisiaj w kopalni soli w Bochni. Za bilety dla rodziny zapłaciłem 100 zł, po czym panienka powiedziała mi, że jak chcę fotografować na dole, to muszę dopłacić 5 złotych. Powiedziałem, że mam zamiar fotografować dzieciaki, a nie ich świętą kopalnię i odmówiłem uiszczenia opłaty. Panienka odpuściła, ale z reszty grupy opłatę zdzierała. Co ciekawe, na dole pies z kulawą nogą nie zwracał uwagi na to co i kto fotografuje. Ci, którzy dali się zastraszyć i wykupili fotografowanie musieli pluć sobie w brodę, bo przewodnik był bardzo życzliwy i nie tylko nie zwracał uwagi na naklejki "foto" na ubraniach (wymyślili coś takiego aby odróżnić tych, co wykupili możliwość robienia zdjęć), ale jeszcze sam robił zdjęcia aparatem turystów jak się go poprosiło.

No to po diabła takie coś?

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Ariel Ciechański
Data: 2012-05-06 20:17:37

Biorąc pod uwagę, że prawo zabrania takich niecnych praktyk, to zaiste ciekawe.

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2012-05-06 20:22:44

Cześć!

Przybliż, proszę...

Pozdro,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Ariel Ciechański
Data: 2012-05-06 20:40:14

As you wish:

LINK
Fotografowanie eksponatów w muzeach dozwolone bez dodatkowych opłat
Łukasz Niedziela, 04-10-2010 @ 12:54:56

Od dnia 25 maja 2010 roku muzea nie mogą zakazać fotografowania eksponatów, a także pobierać dodatkowych opłat za fotografowanie. To efekt prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 roku (sygn. akt: XVII AmC 1145/09).

Sąd uznał za niedozwolone postanowienie wzorca umowy (regulaminu) stosowanego przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, które zabraniało zwiedzającym fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora muzeum, a także przewidywało pobieranie dodatkowej opłaty za fotografowanie. W dniu 25 maja 2010 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał zakwestionowaną przez sąd klauzulę do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Oznacza to, że od tego dnia – zgodnie z art. 47943 kodeksu postępowania cywilnego - prawomocny wyrok sądu wywiera skutek także wobec osób trzecich w stosunku do stron postępowania. W praktyce prowadzi to do zakazu stosowania tożsamych co do treści klauzul także przez wszystkie pozostałe muzea w Polsce, a gdyby - pomimo zakazu - postanowienie takie znalazło się w regulaminie muzeum, to z mocy prawa nie jest ono dla konsumenta wiążące. Niestety w przypadku niezastosowania się przez dane muzeum do zakazu pobierania dodatkowych opłat za fotografowanie konsumentowi pozostaje droga sądowa do dochodzenia swoich praw. W takim przypadku przed sądem można żądać zwrotu nienależnie pobranej opłaty, skoro postanowienia regulaminu uznane za niedozwolone nie wiążą konsumenta z mocy prawa (art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego). Dodatkowo, stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Działania takie, podjęte choćby nieumyślnie, umożliwiają Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożenie na przedsiębiorcę (w tym przypadku muzeum), w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy). Warto jednak pamiętać, że zakaz pobierania opłat za fotografowanie nie obejmuje wszystkich sytuacji. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.) muzea mogą pobierać opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowywanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie. Wysokość tych opłat ustala dyrektor muzeum, który w uzasadnionych przypadkach może ustalić opłatę ulgową lub nawet zwolnić z opłaty. Opłata za fotografowanie może zatem zostać pobrana, gdy muzeum podjęło dodatkowe (inne niż zwykła ekspozycja w celu zwiedzania) czynności mające w sposób szczególny przygotować dany eksponat do fotografowania (np. wyjęto eksponat z gabloty i zapewniono dodatkowe warunki oświetleniowe). Ponadto, w myśl art. 25a ust. 2 ustawy o muzeach muzea pobierają opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów z wykorzystaniem informatycznych nośników danych (np. za przesłanie fotografii eksponatów na płycie CD lub pocztą elektroniczną).

Ustawa wymaga jednak, aby bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów drogą elektroniczną był bezpłatny. Zamieszczając więc fotografie muzealiów na stronie internetowej (np. w wirtualnej galerii) muzeum nie może uzależnić dostępu do takiej strony od uiszczenia jakichkolwiek opłat. Przy okazji warto przypomnieć, że powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może wytoczyć: a) każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem; b) organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów; c) zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę; d) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów; e) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć miesięcy. Ponadto, każdy może zgłosić na piśmie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Od dnia 25 maja 2010 roku pobieranie dodatkowych opłat za fotografowanie muzealiów dopuszczalne jest zatem wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o muzeach i nie może dotyczyć konsumentów zwiedzających powszechnie dostępne ekspozycje. Pamiętajmy także, że zakwestionowana klauzula nie dotyczy zakazu używania lamp błyskowych, który nadal może być przez muzea stosowany w celu ochrony zbiorów.

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2012-05-06 22:47:19

Cześć!

Dzięki.
To by wszystko wyjaśniało. :-)
Każą płacić - bo za to nie ma sankcji.
A jak ktoś nie zapłaci, to i tak może robić zdjęcia - bo tak stanowi prawo.
Sprytne. :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Krzysztof Koterba
Data: 2012-05-07 19:47:59

Każą płacić - bo za to nie ma sankcji.
A to?:
Działania takie, podjęte choćby nieumyślnie, umożliwiają Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożenie na przedsiębiorcę (w tym przypadku muzeum), w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2012-05-07 20:28:05

Cześć!

No dobra... :-)
From: Lukasz Aranowski
To: biuro@kopalniasoli.pl
Subject: Opłata za fotografowanie
Date sent: Mon, 07 May 2012 20:27:27 +0200


Szanowni Państwo!

Informuję, że zgodnie z polskim prawem pobieranie opłaty za fotografowanie w kopalni (informacja w cenniku na stronie internetowej oraz na wywieszkach w samej kopalni) jest nielegalne.

"Od dnia 25 maja 2010 roku muzea nie mogą zakazać fotografowania eksponatów, a także pobierać dodatkowych opłat za fotografowanie. To efekt prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 roku (sygn. akt: XVII AmC 1145/09)."

"Działania takie, podjęte choćby nieumyślnie, umożliwiają Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożenie na przedsiębiorcę (w tym przypadku muzeum), w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy)."

Proszę o odpowiedź jakie działania podejmą Państwo w związku z moją informacją.

Z poważaniem,
Łukasz Aranowski

Źródła:

1) Cennik na stronie "Zwiedzanie kopalni".
LINK

2) Artykuł na stronie kancelarii "Adamczyk i Spółka".
LINK
Jak przyjdzie odpowiedź - dam znać. :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Ewa Polańska
Data: 2012-05-13 12:20:26

Witaj, dawno mnie tu nie było.

Od kilkunastu lat jeżdżąc po Polsce robię bardzo dużo zdjęć krajoznawczych. Doświadczenia mam różne. Nigdy nie płaciłam za robienie zdjęć, bo koszty przewyższały cenę kilku pocztówek, więc do swoich zbiorów krajoznawczych kupowałam pocztówki, ale już na stronę intermnetową nie miałam co wstawić.

Ja robię zdjęcia sprzętem, który nie mieści się w kieszeni, do tego zawsze ze statywu i tu zaczynają się schody.
W kościele w Kazimierzu pozwolono mi robić zdjęcia bez flesza i tu statyw był nieodzowny, zaś w Brzegu ( obok zamku) proboszcz wyskoczył na mnie z buzią, bo na statywie nie wolno bez pozwolenia (????) , ale z ręki wolno. Nie przyjmował tłumaczenia, że ci z ręki robią krzywdę jego polichromiom, a ja dzięki statywowi nie.

W pałacu w Nieborowie wpuszczono mnie z plecakiem fotograficznym i statywem pod pachą, ale pani na ekspozycji zakazała używania statywu. Nie wiem, czy chodziło o podrapanie podłóg, czy o profesjonalne zdjęcia, które np. potem mogę sprzedać i pałac ( państwowy) nie będzie miał w tym udziału.

W zamku w Bielsku-Białej nie wpuszczono mie z plecakiem i kazali zostawić w szatni. Zbyt drogi sprzęt mam w nim bym mogła wypuścić to z ręki. Fotografować pozwolili, ale obiektywy nosiłam w reklamówce, co nie jest dla nich dobre, zważywszy,że każdy kosztuje co najmniej dwie moje emerytury.

W Pszczynie to już po prostu rozbój w biały dzień. Nie wiem czy biorą kasę za pstrykanie, bo byłam zbyt wściekła, by się tym inyteresować. Po prostu mnie nie wpuszczono. Tam każda torebka ( nawet mała damska) jest źródłem przestępstwa. Odbierane są wszystkie bez wyjątku i wiszą sobie w szatni prawie w zasięgu każdego. Mnie oczywiście też kazano zostawić plecak. Kiedy kazałam podać powód , to usłyszałam odpowiedź, że taki mają przepis i JUŻ. Przepisy ustala właściciel pałacu, a tym jest tak jak w przypadku Nieborowa państwo. Nie zgodziłam się również na propozycję obsługi, bym sprzę zostawiła w samochodzie, bo wiadomo,że w naszym kraju to igranie z ogniem. Nie weszłam na ekspozycję, a potem miełam oczywiście problem z odebranim pieniędzy za niewykorzystany bilet, a czekając na znajomych siedziałam w holu wejściowym i miałam ochotę na wyjęcie aparatu w celu zrobienia dokumentacji tego , jak pilnowane są torby ludzi. Otóż pani szatniarka wyszła z za lady, by pogadać z koleżanką i stojąc przy oknie nie zwracała uwagi na pozostawione rzeczy.
Pytam więc, dlaczego przepisy są różne, poza tym, że wszystkie są bez sensu i przeciw prawu?

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Krzysztof Koterba
Data: 2012-05-17 20:28:18

W najbliższy weekend wybieram się do Brzegu, a tam na stronie internetowej muzeum stoi, że 'Amatorskie fotografowanie i filmowanie ekspozycji dla celów prywatnych (ujęcia ogólne)*' 36,90 zł ('dotyczy fotografowania amatorskiego aparatem bez fleszy i statywu'). Dla mnie to jest wariactwo jakieś.
Pozwoliłem sobie więc skorzystać nieco z Twojego maila i posłać o podobnej treści do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu :-)
Rozumiem, że u Ciebie cisza - tzn. brak odpowiedzi.

Pozdrawiam
Krzysiek

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2012-05-18 13:15:39

Cześć!
Rozumiem, że u Ciebie cisza - tzn. brak odpowiedzi.
Dostałem krótką odpowiedź od sekretarki, że przekazała sprawę do zarządu.
Jak nie przyjdzie jeszcze przez kilka dni, to wyślę ponaglenie, a później będę walczył dalej.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Krzysztof Koterba
Data: 2012-05-18 17:18:09

A ja już dostałem odpowiedź od dyrektora muzeum:
'w brzeskim Muzeum udostępniamy bez opłaty do amatorskiego
fotografowania (bez flesza i statywu) tylko eksponaty naszej instytucji.
Fotografowanie depozytowych muzealiów na zamkowych wystawach
(prywatnych i Muzeum Narodowego we Wrocławiu) - zgodnie z zawarta umową
- wymaga zezwolenia właścicieli eksponatów.'

No i nie wiem jeszcze czy mnie zodowala czy nie. W zasadzie mógłbym drążyć bardziej ... No bo skąd ja biedny zwiedzający mam wiedzieć które eksponaty są czyje (trzeba by sprawdzić na miejscu organoleptycznie jak to wygląda), a z drugiej strony z cennika to nadal nie wynika (jak się ktoś nie dopyta to potulnie zapłaci).

Pozdrawiam
Krzysiek

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Jack_Ontario
Data: 2012-11-29 23:53:12

Dość dawno temu chcieliśmy zrobić zdjęcie na statywie w centrum handlowym i strażnicy powiedzieli, że musimy mieć na to pozwolenie. Okazało się, że chodzi głównie o bezpieczeństwo innych użytkowników tego centrum i ewentualną odpowiedzialnoś za spowodowane szkody. Tak więc m. in. kazano nam przyjść i okazać ubezpieczenie z firmy ubezpieczeniowej, jak też zapoznać się z pewnymi przepisami. Ponieważ zdjęcia dla nas nie były tak bardzo ważne, to sobie darowaliśmy tą lokację-cóż, zarząd tego centrum z pewnością miał pewne racje, a zresztą w tym przypadku miał prawo wyznaczać własne przepisy.

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Tomek Dygała
Data: 2012-11-30 08:54:08

Na Wawelu, okazało się jest absolutny zakaz fotografowania, stwierdzili że ich zakaz zakazywania nie dotyczy, że oni coś tam sobie załatwili.

Dowiem się co :-)

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Amotolek
Data: 2012-11-30 10:13:08

ja w centrum handlowym stale robię zdjecia "z biodra" aparatem telefonicznym.

Spotykałem sie , i owszem, z czasem z uwagami personelu, ale robie swoje i i... gra gitara;-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Anna1970
Data: 2013-09-29 09:42:55

Bardzo się cieszę, że trafiłam na ten wątek:-) Uwielbiam podróżować i odwiedzać różne miejsca, w tym muzea. Nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile opłat za fotografowanie uiściłam. Czasu nie cofnę, ale na pewno z obecną wiedzą nie dam się oszukać po raz kolejny. Dziękuję za praktyczne informacje:-)
----
Wspieramy polską turystykę
http://www.hotelisko.pl

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: arletta45
Data: 2013-10-04 12:17:49

Prawo sobie, życie sobie. To nie jedyna przecież sytuacja, że instytucje potrafią obejść prawo, wyszukują luk, nazwą inaczej i po sprawie. A poza tym wielu zwiedzających nie ma pojęcia, że takie praktyki są niezgodne z prawem. Cieszę się, że trafiłam na ten wątek, bo teraz na pewno nie dam się ograbiać.

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-10-04 17:46:47

O! To ja przed trzema tygodniami spotkałem się z sytuacją całkowitego zakazu fotografowania niczym za czasów PRL-u. Miałem okazję być świadkiem "występu" proboszcza w Sanktuarium na "Marii Śnieżnej" koło Międzygórza. Mianowicie w niewybredny sposób wyzwał turystę, który zachowywał się właściwie i ubrany był przyzwoicie jak na to miejsce przystało bo wyjął aparat i chciał zrobić pamiątkową fotografię. Chyba nie zdążył. Mimo wielu powieszonych przy kościele tablic informujących o różnych zakazach, tablicy z zakazem fotografowania tam nie zauważyłem. Na stronie Sanktuarium o zakazie fotografowania też nie ma ani zdania.
http://www.mariasniezna.pl/wew.php?id=5&lang=pl

Po tym popisie cała grupa wyszła stamtąd, ja również, bo nie mieliśmy przyjemności przebywać w takim miejscu w towarzystwie księdza zachowującego się jak jakiś diabeł. Od miejscowych dowiedzieliśmy się ciekawych historii na temat "wojny" jaką prowadzi ów proboszcz z turystami i właścicielem znajdującego się obok schroniska, które odbiera klientów urządzonemu w budynku Rektoratu Sanktuarium (plebanii) lokalowi z gastronomią i pamiątkami. Po tym "występie" widać pozbył się jednak kolejnych klientów, bo cała grupa gremialnie przeszła posilić się do pobliskiego schroniska.

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-10-04 17:56:49

Acha. Warto obejrzeć filmik na Yotube, który ukazuje co tam się dzieje.
http://www.youtube.com/watch?v=aFMyPD8O7Y8

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Anna1970
Data: 2013-10-13 00:08:49

I tak trzymać:-) Ksiądz nie ksiądz, nie ma prawa w taki sposób się zachowywać. Wszyscy są mili do czasu, jak turysta płaci za każdą "pierdołkę", ale rzeczywiście jak człowiek zapłaci ponad 100zł czy więcej za bilety wstępu i w ramach tego nie może zrobić nawet jednego zdjęcia (tzn. może, ale jak się okazuje, za kolejną dopłatą) to już przesada.
----
Wspieramy polską turystykę
http://www.hotelisko.pl

Temat: Re: Opłata za fotografowanie
Autor: Martyna83
Data: 2014-11-19 12:40:21

Prawie wszędzie próbują maksymalnie wykorzystać portfele turystów. Jak widać nawet czasem wbrew prawu.