Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

Gordon podpisał co chcieli...

wszystkich wiadomości w wątku: 3
data najnowszej wiadomości: 2011-02-27

Temat: Gordon podpisał co chcieli...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2011-02-16 09:05:27

Sekretarz Generalny ZG PTTK chyba zupełnie bezmyślnie podpisał uwagi do projektu Rozporządzenia MSiT ws przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jakie mu podsunęła Komisja Przewodnicka ZG PTTK. Wiele innych podmiotów zwróciło uwagę na powielanie nonsensownych zapisów z poprzedniego rozporządzenia m.in. wnioskując, aby zlikwidować zapisy nakazujące wynajmowanie przewodnika w parkach krajobrazowych i obszarach całych aglomeracji miejskich oraz terenach podmiejskich, a także przewodników górskich na obszarach pogórzy. Tym samym ZG PTTK opowiada się za dalszym zawężaniem przestrzeni do swobodnego organizowania turystyki, w tym turystyki społecznej. To skandal! Niestety władze PTTK - jak widać działają wyłącznie w interesie lobby przewodników zawodowych, a mają w nosie działalność społeczną i same przyczyniają się do upadku społecznej kadry Towarzystwa.

Z rzeczonym pismem podpisanym przez Andrzeja Gordona można zapoznać się na stronie internetowej MSiT, gdzie opublikowany został też projekt tego rozporządzenia => LINK

I jeszcze wyjaśnienie: Otóż zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej ustawę o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r., dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 34 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nowelizacja u.o u.t. z kwietnia 2010 r. weszła w życie 17 września 2010 r. Po trzech miesiącach od tego dnia, a więc od 18 grudnia 2010 r., przepisy dotychczas obowiązujące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, przestały obowiązywać. Nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane, co powoduje, że istnieje dość poważna luka legislacyjna. Nasuwa się pytanie, czy ministerstwo było przygotowane na te zmiany? Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych miała przecież ułatwiać prowadzenie działalności w tym zakresie, a nie utrudniać, a nawet uniemożliwiać. Projekt nowego rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym już po tym terminie. Teraz dopiero urzędnicy ministerialni zaczynają się zastanawiać nad dostosowaniem przepisów do nowej ustawy. Co robili wcześniej? Czy to nie kuriozalny sposób realizacji zmian w przepisach turystycznych.

Temat: Re: Gordon podpisał co chcieli...
Autor: radek83
Data: 2011-02-17 13:21:28

O wiele większą swoboda byłą za tzw. PRL-u. Może były kontrole w strefie nadgranicznej ale nikt nikomu nie zabraniał organizowania rajdów w górach. Dzisiaj młodzież ma internet i ma w niego patrzeć, a kiedy przychodzi do płacenia (zawierania kontraktów NFZ ze szpitalami) to władze budzą się z ręką w nocniku.
A jak ktoś chce pojechać na urlop to Egipt, Tunezja i leżenie plackiem na plaży. I żeby mnie dobrze rozumiano Państwo nie powinno dbać o to żeby Polacy spędzali urlopy w Polsce czy być biurem podróży. Wystarczy tylko nie utrudniać inicjatyw społecznych

Temat: Re: Gordon podpisał co chcieli...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2011-02-27 13:29:10

A w ogóle to nasze Państwo systematycznie się ośmiesza. Otóż wśród podmiotów, które przedstawiły uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, znajduje się pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pismo to, podpisane z upoważnienia ministra przez sekretarza stanu Jana Borkowskiego zawiera opinię, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Ale plama!!!

Komisja Europejska w 2004 r. wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Włochom (oświadczenie prasowe IP/04/1303 z dnia 26.10.2004 r.), z powodu nakładania przez policję włoską grzywny na przewodników turystycznych z innych państw członkowskich UE towarzyszących grupom zwiedzającym muzea i pomniki historyczne. Regularnie też uniemożliwia się im świadczenie usług przewodnika.

W 1991 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie przeciw Włochom, że wszelkie zasady krajowe, które uzależniają świadczenie usług przez przewodników turystycznych od posiadania licencji wymagającej szczególnego szkolenia potwierdzonego dyplomem (wydawanym na szczeblu lokalnym), w przypadkach, gdy usługi te polegają na oprowadzaniu turystów po miejscach innych niż muzea czy pomniki historyczne – które można zwiedzać tylko z wyspecjalizowanymi przewodnikami – stoją w sprzeczności z zasadą swobody świadczenia usług, a zatem i prawem UE.

Komisja uznała, że rozmiar i zakres włoskiej listy znacznie przekracza zakres wyjątku ustanowionego przez Trybunał i pozbawia orzeczenie Trybunału treści oraz wartości, w szczególności poprzez stwarzanie wymogu zwiedzania przez grupy turystów w towarzystwie wyspecjalizowanego przewodnika miejsc, które turyści mogą zwiedzać bez żadnego przewodnika, jeżeli tak postanowią. Wystąpiono do Włoch o dokonanie przeglądu rzeczonej listy. W dniu 15 grudnia 2005 r. państwo włoskie oraz regiony osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany art. 2 dekretu prezydenckiego z dnia 13 grudnia 1995 r., w którym wymienia się wszystkie miejsca, które mogą być zwiedzane tylko w obecności wykwalifikowanego przewodnika. Zaproponowano skreślenie z tej listy całych miast i historycznych centrów miast.

Pełna wersja tego dokumentu dostępna jest na stronie: LINK

Dotychczasowe polskie rozporządzenie ws przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, które przestało już obowiązywać, nakazywało wynajmowanie miejscowego uprawnionego przewodnika na obszarze 10 aglomeracji miejskich i terenach podmiejskich oraz całych obszarów parków narodowych i parków krajobrazowych. Projekt nowego rozporządzenia powiela te same zapisy. Jeżeli ten projekt zostanie zatwierdzony bez wykreślenia tych zapisów, to jestem ciekaw, kiedy Komisja Europejska rozpocznie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Polsce i zaleci wykreślenie z polskich przepisów 10 całych aglomeracji miejskich i terenów podmiejskich oraz całych obszarów parków narodowych i parków krajobrazowych o niższym przecież statusie ochronnym?