Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

XVII Walny Zjazd PTTK na żywo

wszystkich wiadomości w wątku: 23
data najnowszej wiadomości: 2009-09-08

Temat: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 10:41:21

Właśnie dotarłem na salę obrad XVII Walnego Zjazdu PTTK
i będę się starał na żywo relacjonować przebieg obrad

jak na razie jedna ciekawostka - przy głosowaniu nad
przyjęciem sprawozdania GSK aż 19 osób było przeciw
(dla porównania przy sprawozdaniach ZG i GKR przeciw
było tylko po jednej osobie)

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 10:46:51

Głosowanie absolutorium dla członków Zarządu Głównego:

absolutorium uzyskali wszyscy (przy ok. 140 głosów)

Lech Drożdżyński Prezes - przeciw 10
Roman Bargieł Wiceprezes - przeciw 12
Edward Kudelski Wiceprezes - przeciw 5
Marek Staffa Wiceprezes - przeciw 9
Jerzy Kapłon Skarbnik - przeciw 18
Andrzej Gordon Sekretarz Generalny - przeciw 14
Cecylia Jabłońska członek - przeciw 9
Adam Jędras członek - przeciw 7
Andrzej Konarski członek - przeciw 12
Zbigniew Kresek członek - przeciw 7
Edward Kutyła członek - przeciw 7
Włodzimierz Łęcki członek - przeciw 6
Henryk Miłoszewski członek - przeciw 9
Stanisław Sikora członek - przeciw 4
Zofia Sikora członek - przeciw 3
Jolanta Śledzińska członek - przeciw 12
Andrzej Tereszkowski członek - przeciw 9
Agnieszka Wałach członek - przeciw 8
Andrzej Wasilewski członek - przeciw 9

bez komentarza

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 11:54:54

Właśnie rozdaliśmy delegatom na Zjazd następujący list:
Warszawa, 4.09.2009 r.

List otwarty do Delegatów na XVII Walny Zjazd
Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego
w sprawie działań Głównego Sądu Koleżeńskiego
związanych z forum internetowym członków i sympatyków PTTK

Szanowne Delegatki, Szanowni Delegaci,

Jako wieloletni członek Naszego Towarzystwa coraz większym zaniepokojeniem obserwuję powolną negatywną ewolucję sposobu działań Władz Towarzystwa, którego najbardziej wyraźnym objawem w ostatnim czasie, stał się sposób załatwienia sprawy związanej z urażeniem na forum internetowym PTTK Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego — Anny Kirchner. Cała sprawa, która moim zdaniem nie jest warta z obiektywnego punktu widzenia, jakiegokolwiek zainteresowania, poprzez ambicje Pani Prezes, zaangażowała czas i energię wielu osób oraz została negatywnie oceniona przez Organ Nadzorczy. Jednocześnie sam sposób załatwienia sprawy stawia w jak najgorszym świetle metody działania Władz Towarzystwa i sprzyja rozpowszechnianiu negatywnej oceny całości Naszej Organizacji.

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
„Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”

W dniu 5.01.2009 roku kol. Łukasz Aranowski odpowiadając na list zamieszczony na Forum przez osobę kryjącą się pod pseudonimem „KodeksKarny” słusznie zauważył, że polityka kadrowa w ZG PTTK nie jest dla członków Towarzystwa jasna i przejrzysta, a zatrudnienie w biurze ZG PTTK synowej Prezesa GSK rodzi bardzo dużo pytań oraz podejrzeń o wykorzystywanie stanowiska (pełnionego społecznie) do osiągania osobistych korzyści.

Krytyka jest działaniem społecznie pożytecznym i pożądanym, jeżeli podjęta została w interesie społecznym, jeżeli jej celem nie jest dokuczenie innej osobie oraz jeżeli ma cechy rzetelności i rzeczowości (tzw. dozwolona krytyka).
Wyrok SN z dn. 19 września 1968 r.

Moim zdaniem komentarz kol. Łukasza Aranowskiego był oparty na faktach, wypełniając w ten sposób wymóg rzetelności oraz był przejawem podjęcia krytyki w ważnym interesie Towarzystwa, tym samym nie może być mowy o przekroczeniu zasad współżycia społecznego. Co więcej krytyka zmierzająca do zrealizowania ważnego społecznie celu jakim jest niewątpliwie poprawne działanie Towarzystwa, nie może być postrzegana jako niezgodna z prawem „nawet pomimo nadmiernej ekspresyjności opisu i ujemnej oceny, a także zbytniej ostrości sformułowań i argumentów, jeżeli jest to uzasadnione znaczeniem poruszonych problemów oraz zastosowaną literacką formą dozwolonej krytyki” .

W dniu 12 marca 2009 roku na stronie forum.pttk.pl pojawiło się oświadczenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK kol. Andrzeja Gordona oznaczające de facto zaprzestanie działania forum wymiany informacji i poglądów w domenach administrowanych przez ZG PTTK oraz zapowiadający bliżej niesprecyzowane działania prawne wobec kol. Łukasza Aranowskiego — co należy uznać za próbę jego zastraszenia. Potwierdziła tą tezę treść pisma skierowanego do niego w dniu 3.04.2009 roku przez „Bielski, Białas i wspólnicy sp. k.” występującej w imieniu ZG PTTK wzywającego do wydania danych oraz przekazania praw do domeny forum-pttk.pl.
Najczarniejszą jednak kartę całej sprawy stanowią działania Głównego Sądu Koleżeńskiego. Anna Kirchner jako Prezes GSK w ekspresowym tempie wytoczyła sprawę przeciwko kol. Łukaszowi Aranowskiemu zarzucając mu „nieetyczne i niegodne zachowanie członka PTTK i naruszenie moich dóbr osobistych polegające na publicznym szkalowaniu mojej osoby” m.in., jak to zostało ujęte w pozwie, poprzez nazwanie pozywającej „osobą o dość giętkiej moralności”.

Nemo iudex in causa sua
łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

Nie oceniając w tym miejscu sensowności wysuwanych zarzutów (szczególnie w świetle art. 14 „Prawa prasowego” ), należy uznać za absolutnie karygodną sytuację, w której Anna Kirchner, siłą pełnionych przez nią funkcji w Towarzystwie, powoduje, że jej sprawa jest rozpatrywana przez jej kolegów i podwładnych z GSK — łamiąc przy okazji zapisy Statutu i Regulaminu GSK. Co więcej, w orzeczeniu zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji nie przedstawiono żadnej sensownej argumentacji tezy oskarżyciela. Należy także zauważyć, że retorsje wobec kol. Łukasza Aranowskiego rozpoczęły się przed posiedzeniami Głównego Sądu Koleżeńskiego, a więc można przyjąć, że Władze Towarzystwa już wtedy uznały go za winnego, co stanowi naruszenie jednej z podstawowych zasad — zasady domniemania niewinności oskarżonego.

Art. 45.
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stoję na stanowisku, że niedopuszczalnym jest, aby członkowie Władz Naczelnych Towarzystwa łamali (lub nakłaniali innych do łamania), przy załatwianiu spraw osobiście ich dotyczących, nie tylko Statut PTTK i regulamin GSK, ale także normy obowiązujące w cywilizowanym świecie związane z przeprowadzaniem postępowania przeciwko członkowi Towarzystwa. W szczególności naruszono w trakcie postępowania zasadę właściwości sądu dla obwinionego, a całość przebiegu postępowania przed GSK, którego Anna Kirchner jest przecież Prezesem, nie nosi znamion bezstronności. Dodatkowo, w sposób istotny dla przebiegu postępowania, ograniczono pozwanemu dostęp do dokumentacji i materiałów sprawy łamiąc w ten sposób jego podstawowe konstytucyjne prawa obywatelskie. Nie bezzasadna wydaje się w takiej sytuacji teza, że GSK PTTK działając w ten sposób, działała de facto na szkodę Towarzystwa, co moim zdaniem będzie wymagało szczegółowego wyjaśnienia w przyszłości i określenia zakresu osobistej odpowiedzialności osób zaangażowanych w całą sprawę.

Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli.
Józef Piłsudski, Rok 1863

Jesteśmy obecnie w trakcie XVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego i Stoicie, jako Delegaci, przed największym od wielu lat wyzwaniem dla Towarzystwa — czy swoją biernością wobec działań Władz Naczelnych legitymizujecie dotychczasowy sposób działania Towarzystwa, w którym jego zwykli członkowie są tylko i wyłącznie niemile widzianymi „petentami”, czy też wyrażając głosowaniem swoją dezaprobatę dla dotychczasowych form działania uznacie, że to zwykli członkowie Towarzystwa byli głównym podmiotem działań Władz i powinni mieć jak największy realny wpływ na ocenę i kontrolę wszystkich aspektów życia Towarzystwa.

Z turystycznym pozdrowieniem
Paweł Dudzik

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 12:05:16

Po przerwie przedstawiane są propozycje zmian -
drobne zmiany związane z głosowaniem elektronicznym

w Statucie
w sumie 2 zmiany - obie przeszły

w Regulaminie obrad Walnego
w sumie 2 zmiany - obie przeszły

pzdr

Dudi

PS

Jak zwykle nasi "Geniusze" od zmian Statutu zapomnieli, że przy głosowaniu
elektronicznym Komisja Skrutacyjna powinna mieć pewność, że stosowane
rozwiązania techniczne zapewniają tajność głosowania.

P.
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 13:06:10

Ustalono właśnie liczbę członków Władz Naczelnych:

- ZG - 20 - statut przewiduje maksymalnie 21 osób
- GKR - 15 - statutowe minimum
- GSK - 15 - statutowe minimum

Kandydują do:

ZG - 31 osób

Roman Bargieł
Wojciech Bocheński
Jacek Czober
Jarosław Dąbrowski
Lech Drożdżyński
Andrzej Gordon
Marian Gabryś
Roman Jaśniewski
Adam Jędras
Marian Jurak
Jerzy Kapłon
Stanisław Kawęcki
Wojciech Koprowski
Edward Kozanowski
Edward Kudelski
Edward Kutyła
Andrzej Ładno
Elżbieta Łobacz-Wąsal
Krzysztof Mazurski
Józef Michalczewski
Henryk Miłoszewski
Paweł Mordal
Piotr Niewiadomski
Maria Pilich
Stanisław Sikora
Marek Szot
Andrzej Tereszkowski
Agnieszka Wałach
Andrzej Wasilewski
Andrzej Wąchocki
Jacek Ziółkowski

GKR - 22 osoby

Marian Chudy
Beata Dziduszko
Jan Gorczyca
Krystian Grajszak
Tadeusz Harazin
Cecylia Jabłońska
Bogdan Komorowski
Ryszard Koziara
Andrzej Kubaszyk
Dariusz Kuzielewski
Jerzy Kwaczyński
Kazimierz Lasocki
Andrzej Michalik
Paweł Miśkowiec
Elżbieta Moszczyńska
Marian Nazarczyk
Józef Rusiecki
Tadeusz Sobieszek
Robert Starzyński
Roman Wasillij
Jan Włodarczyk
Ryszard Wulicz

GSK - 21 osób

Henryk Antkowiak
Krzysztof Antoniszak
Maria Balcerzak
Stanisław Czajka
Janina Dwornicka
Mirosława Gasiciel
Roman Kałuża
Anna Kirchner
Krystian Korus
Tadeusz Markowski
Adolf Mikulec
Wojciech Napiórkowski
Aleksandra Nowaczyk
Krzysztof Preisner
Janusz Ptasiński
Renata Radomska-Krenz
Janusz Sapora
Jolanta Szulc
Anna Teodorczyk
Wojciech Tomalak
Warowny Leszek

A prezentacja jak zwykle poprzez wyczytanie nazwiska
i komentarz Pani z komisji (Marii Pilich)

pzdr

Dudi

PS

Nazwiska pisane ze słuchu więc przepraszam za ewentualne błędy

P.
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Paweł Zań
Data: 2009-09-05 13:13:10

PS

Jak zwykle nasi "Geniusze" od zmian Statutu zapomnieli, że przy głosowaniu
elektronicznym Komisja Skrutacyjna powinna mieć pewność, że stosowane
rozwiązania techniczne zapewniają tajność głosowania.

P.
Koledzy, proszę relacjonować rzetelnie.
Powyższa sprawa została poruszona i wyjaśniona przez Komisję, chyba nie słuchaliście dokładnie...

Pozdrawiam (z sali obrad)
Paweł Zań
---
Paweł Zań

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 13:24:33

Paweł,

zajmuję się tym zawodowo, warunki techniczne powinny być każdorazowo weryfikowane
przez Komisję Skrutacyjną - słuchałem rzeczonych wyjaśnień i z mojego punktu widzenia
nic nie wnosiły

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Dudi
Data: 2009-09-05 13:26:52

Niestety obowiązki służbowe (oddziałowe) oraz Urząd wzywają
więc jestem zmuszony przerwać relację

pzdr

Dudi

PS

może Paweł będzie od czasu do czasu pisał co się dzieje
np. poda wyniki wyborów :-)

P.
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Paweł Zań
Data: 2009-09-05 13:29:44

Firma która przeprowadza elektroniczne liczenie głosów, też zajmuj się tym zawodowo i profesjonalnie. Walny Zjazd PTTK to dla nich "pikuś" w porównaniu z głosowaniami na WZA spółek giełdowych. Myślisz że pozwolili by sobie na wpadkę?
---
Paweł Zań

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Paweł Zań
Data: 2009-09-05 14:15:47

Trwają wybory. Delegacji głosują za pomocą urządzeń elektronicznych.
Dla rozwiania wątpliwości co do tajności głosowania, na prośbę Prezydium i Komisji Skrutacyjnej, przedstawiciele firmy obsługującej zjazd jeszcze raz wyjaśnili tą kwestię. Dodatkowo delegacji mieli prawo zamienić się urządzeniami.
---
Paweł Zań

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Paweł Zań
Data: 2009-09-05 18:58:36

Znamy wyniki :-)

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów do władz naczelnych PTTK .
W Walnym Zjeździe PTTK bierze udział 143 delegatów.

(do ----- osoby które przeszły w pierwszej turze wyborów)

Głosy oddane na kandydatów do ZG PTTK
Głosów ważnych 143.
Głosów nieważnych 0

Gordon Andrzej 110
Bargieł Roman 100
Mordal Paweł 99
Sikora Stanisław 98
Kudelski Edward 94
Miłoszewski Henryk 94
Kapłon Jerzy 93
Wałach Agnieszka 93
Drożdżyński Lech 87
Czober Jacek 76
----------------------------
Kutyła Edward 71
Dąbrowski Jarosław 68
Koprowski Wojciech 66
Jurak Marian 58
Niewiadomski Piotr 57
Łabno Andrzej 56
Bocheński Wojciech 54
Pilich Maria 54
Wasilewski Andrzej 51
Hawrysz Marian 46
Jędras Adam 46
Kozanowski Edward 44
Tereszkowski Andrzej 42
Mazurski Krzysztof Radosław 41
Łobacz-Bącal Elżbieta 40
Kawęcki Stanisław 28
Szot Marek 24
Ziółkowski Jacek 24
Michalczewski Józef 22
Jaśniewski Roman 20
Wąchocki Andrzej 19

Głosy oddane na kandydatów do GKR PTTK
Ważnych 143
Nieważnych 0

Dziduszko Beata 99
Michalik Andrzej 94
Gorczyca Jan 91
Miśkowiec Paweł 89
Moszczyńska Elżbieta 89
Wulicz Ryszard 83
Sobieszek Tadeusz 81
Komorowski Bogdan 78
Harazin Tadeusz 77
----------------------------
Kużelewski Dariusz 70
Chudy Marian 67
Jabłońska Cecylia 65
Grajczak Krystian 60
Rusiecki Józef 55
Nazarczyk Dariusz 49
Kwaczyński Jerzy 48
Koziara Ryszard 47
Kudlaszyk Andrzej 46
Lasocki Kazimierz 37
Starzyński Robert 36
Włodarczyk Jan 32
Wajszwilli Bogdan 27

Głosy oddane na kandydatów do GSK PTTK
Ważnych 143
Nieważnych 0

Tomalak Wojciech 107
Napiórkowski Wojciech 100
Teodorczyk Anna 91
Balcerzak Maria 90
Korus Krystian 88
Radomska-Krenz Renata 81
Czajka Stanisław 80
----------------------------
Nowaczyk Aleksandra 71
Satora Janusz 71
Szulc Jolanta 57
Kirchner Anna 56
Antkowiak Henryk 51
Markowski Tadeusz 48
Warowny Leszek 47
Dwornicka Janina 44
Ptasiński Janusz 43
Gasiciel Mirosława 40
Prajzner Krzysztof 39
Kałuża Roman 34
Mikulec Adolf 26
Antoniszak Krzysztof 24

Komisja przygotowała listy kandydatów do wyborów uzupełniających.
Trwają właśnie wybory uzupełniające.
---
Paweł Zań

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Paweł Zań
Data: 2009-09-05 19:13:57

Po zakończonym głosowaniu, głos zabrał przewodniczący Zespołu Statutowego Walnego Zjazdu - Kol. Wojciech Tomalak.
Zespół Statutowy odstąpił od propozycji zmian w statucie.

OKLASKI NA SALI!!!!
---
Paweł Zań

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Paweł Zań
Data: 2009-09-05 20:25:29

Trwa II tura wyborów uzupełniających.

W wyborach uzupełniających zostały wybrane następujące osoby:

Do ZG PTTK
Dąbrowski Jarosław
pozostałe osoby nie otrzymały wymaganej liczby głosów.

Do GKR PTTK
Chudy Marian
pozostałe osoby nie otrzymały wymaganej liczby głosów.

Do GSK PTTK żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów
---
Paweł Zań

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: domin
Data: 2009-09-06 21:28:56

I połowa z nich bez trudu została wybrana do nowego ZG.

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: domin
Data: 2009-09-06 21:30:53

Niektóre komentarze były niedopuszczalne, trąciły propagandą wyborczą.

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: z.klose
Data: 2009-09-07 08:48:57

Moim zdaniem bardzo ładnie rozładowały napięcie i wprowadziły przyjazny klimat w dalszym przebiegu wyborów.
z.klose

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Radwa
Data: 2009-09-07 12:46:36

A co z HC PTTK?
Jak został rozwiązany ten problem?

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: z.klose
Data: 2009-09-07 14:50:52

56:0 czyli wszyscy zostali uhonorowani
z.klose

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Radwa
Data: 2009-09-07 22:43:32

Nawet kol. Zathey?

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: z.klose
Data: 2009-09-08 12:34:44

Miał dobrego "adwokata", a "prokurator" w czasie jego wystąpienia, biegał z ulotkami po kuluarach. Orzeczenie: niewinny.
pozdrawiam z.klose

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Krzyś
Data: 2009-09-08 13:52:34

A ja sądziłem że to tylko w poprzednim systemie wynagradzano za donosy.

Krzyś

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: z.klose
Data: 2009-09-08 14:38:04

Donos, ale jaki perfidny. Widziałeś kserokopię? Niby zapytanie - prośba o informację, a firma wyciąga wnioski i w konsekwencji gość o którego pyta, wylatuje z pracy. Chyba ta firma postąpiła zbyt pochopnie.
pozdrawiam z.klose

Temat: Re: XVII Walny Zjazd PTTK na żywo
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-09-08 18:45:12

Miał dobrego "adwokata", a "prokurator" w czasie jego wystąpienia, biegał z ulotkami po kuluarach.
Mijasz się z faktami.

Przyznawanie "honorowych" odbyło się w piątek a akcja ulotkowa miała miejsce w sobotę.