Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Zjazd a zmiany Statutu

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2009-09-03

Temat: Zjazd a zmiany Statutu
Autor: Łukasz Wódkowski
Data: 2009-08-31 12:16:54

XVII Walny Zjazd zbliża się wielkimi krokami, a bez większych komentarzy przeszła propozycja Zespołu Statutowego wprowadzenia zmian do Statutu PTTK: LINK

Pominę fakt, iż mimo zaangażowania się "zawodowców" (mających do czynienia ze stosowaniem prawa na co dzień) w przygotowanie zmian, niektóre proponowane treści nie mają nic wspólnego z językiem prawniczym, np. "uzewnętrznianie woli" (!) zamiast stosowanego powszechnie stwierdzenia "oświadczenie woli", nie wspominając już o kolejnej propozycji zmiany numeracji artykułów – co spowoduje konieczność odpowiedniej nowelizacji wszelkich innych dokumentów odwołujących się do Statutu PTTK, jak np. statuty oddziałów, regulaminy innych organów, czy komisji.

Poniżej kilka moich uwag do propozycji Zespołu Statutowego:
- art. 21 – kadencja władz naczelnych:
"1. Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata ewentualnie pięć lat."
Co ma oznaczać to "ewentualnie", kto o tym zdecyduje, w jaki sposób, w jakiej formie? Rozumiem, że interpretacja tego słowa pozostanie w gestii GSK, jako organu statutowo umocowanego do takich interpretacji? Czy nie można było po prostu zapisać, że kadencja może zostać przez Walny Zjazd przedłużona do pięciu lat? Prosto i jasno. Tylko po co w ogóle taka zmiana?
- art. 23 ust. 2:
"2. Władze naczelne PTTK mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał. Zarządy poszczególnych władz naczelnych określą w regulaminie wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakresu spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób."
To właśnie przykład "profesjonalizmu" – nie można było użyć obowiązującego sformułowania "oświadczenie woli". Co ciekawe, takie "uzewnętrznianie" Zespół proponuje tylko w przypadku elektronicznej formy kontaktu…
- art. 29 ust. 1 (wersja I):
"2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezes, a następnie na jego wniosek Prezesa, (…)"
Tu nie wiadomo o co chodzi – najpewniej błąd redakcyjny, ale powtórzony zarówno w wersji elektronicznej (pod podanym powyżej adresem), jak i w wydrukowanej wersji publikacji ‘Wędruj z nami"
- art. 34 ust. 4 i art. 40 ust. 4 – GKR i GSK:
"4. Główna Komisja Rewizyjna powołuje i odwołuje sekretarza GKR, który wchodzi w jej skład - wprowadzone nowe uregulowanie. (…)

4. Główny Sąd Koleżeński powołuje i odwołuje sekretarza GSK, który wchodzi w jego skład - wprowadzone nowe uregulowanie."
Wg obowiązującego Statutu Sekretarz GKR i GSK był wybierany spośród osób wybranych przez Walny Zjazd do tych organów. Nowe brzmienie stwarza sytuację, kiedy Walny Zjazd wybiera składy GKR i GSK, a następnie do tych organów są powoływane nowe osoby na stanowisko sekretarzy, którzy jednocześnie wchodzą w skład tych organów – już bez żadnego nadzoru Walnego Zjazdu. Jeśli już chciano dać możliwość dołączenia nowych osób na stanowisko pomocnicze, obsługujące GKR i GSK, to po co włączać je w skład organu?
- art. 35 ust. 2 – łączenie funkcji w GKR
"2. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) członek Zarządu Głównego, - podlega skreśleniu,
2) osoba pozostająca z członkiem Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z wyjątkiem sekretarza GKR - wprowadzenie nowego uregulowania,(…)"
Dlaczego skreślono zakaz łączenia funkcji w GKR i ZG? Przecież GKR ma być organem nadzorczym i niezależnym od ZG (co nawet wyrażone jest w ust. 1 tego artykułu). No i dlaczego utworzono wyjątek dla Sekretarza GKR? Jeżeli sekretarzem miałaby zostać osoba zatrudniona w biurze ZG, to faktycznie występuje wtedy podległość z tytułu zatrudnienia – dlatego też Sekretarz nie powinien wchodzić w skład GKR, jeśli chodzi o inne przypadki to lepiej nie mówić głośno...
- art. 45 ust. 1– GSK – tu wprowadzono "najciekawsze" zmiany i najbardziej kontrowersyjne (!)
"1. W razie uchylenia przez GSK PTTK orzeczenia wydanego przez sąd koleżeński oddziału i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania zawarte w sporządzonym uzasadnieniu są wiążące dla sądu koleżeńskiego rozpoznającego sprawę."
Takie unormowanie odbiera niezależność sądom oddziałowym! Nigdzie nie jest tak, że wyższa instancja rozpatrująca sprawę może narzucić niższej swoją interpretację – może co najwyżej wytknąć popełnione błędy. Kto zasiadający w sądzie oddziałowym podpisze się pod uzasadnieniem "spływającym" z GSK? Jeśli już GSK ma przeprowadzić rozpoznanie sprawy i wydać swoje uzasadnienie niech to będzie równoznaczne z przejęciem sprawy do rozpatrzenia przez GSK i wydaniem orzeczenia przez GSK, a nie sztuczne przekazanie do oddziału ale ze wskazaniem postępowania.
- art. 61 ust. 2 pkt 6
"6) składa zjazdowi oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału, pełniących te funkcje w upływającej kadencji. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu oddziału wyłącza ich z kandydowania do władzw najbliższej kadencji - nowe uregulowanie."
Po co wprowadzać ponownie to samo co jest już zapisane kilka artykułów wcześniej? Art. 52 ust 3 brzmi:
"udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału, bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,"

* * *

To najważniejsze według mnie "kwiatki" wygenerowane w takim trudzie przez Zespół Statutowy. Do rozważenia zwłaszcza przez głosujących na Zjeździe.

Pozdrawiam,
Łukasz Wódkowski

Temat: Re: Zjazd a zmiany Statutu
Autor: Radwa
Data: 2009-09-03 21:58:53

Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że statut musi odpowiadać przepisom prawa, lecz mogę się mylić. Chyba takie zmiany są opiniowane przez prawników?