Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Liczba opiekunów na wycieczce

wszystkich wiadomości w wątku: 28
data najnowszej wiadomości: 2010-06-22

Temat: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: dziurkens
Data: 2007-05-21 17:08:48

Proszę o pomoc !!! Czy wie ktoś może, czy istnieje jakaś podstawa prawna dotycząca liczby opiekunów podczas wycieczek szkolnych. Chodzi mi o to czy w jakimkolwiek rozporządzeniu napisane jest, że np. jeden opiekun przypada na 15 uczniów ????????????

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Paweł Zań
Data: 2007-05-21 17:37:47

Witam

To pytanie pojawia się na forum już któryś raz z kolei...

Nie chce mi sie szukać moich wcześniejszych postów.
Jeżeli ma Pan zamiar zajmować sie organizowaniem turystyki i krajoznawstwa w środowisko szkolnym to proponuje zapoznać się z niestepującymi aktami prawnymi:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67, i Nr 18,poz.102)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516)

TO PODSTAWA!!

Proponuje sięgnąć jeszcze do publikacji "Krajoznawstwo i turystyka w szkole", Zarząd Główny PTTK, Warszawa 2003.
Z nowszych pozycji: "Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek", Red. Jacek Klewander, Praca zbiorowa, AWF Warszawa, 2007.

Pozdrawiam
Paweł
---
Paweł Zań

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: chats
Data: 2007-05-22 08:59:40

Witam

Zobacz w tych zarządzeniach
Zbiór aktualnych przepisów prawnych dotyczących organizacji wycieczek szkolnych:
• [Dz.U.97.57.358]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
• [Dz.U.2001.135.1516]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Przyjemnej lektury
Stach

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: chats
Data: 2007-05-22 09:05:12

Jeszcze raz, gdyż znalazłem to

Wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne podstawowe przepisy:

Organizacja wycieczek krajowych opiera się na:

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

§ 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych– zwane dalej “wycieczkami”,
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

§ 8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem
przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach
wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

§ 9. 1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie
i regulaminie.

2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas
wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach
wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o
systemie oświaty. tj:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69), które mówi:

§ 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
§ 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Lubelski Kurator Oświaty zaleca stosowanie następujących zasad:

Przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy
30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona odpowiednio do stopnia upośledzenia grupy.
Przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami poza obręb miejscowości w której usytuowana jest szkoła na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy
15 uczniów. W przypadku turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakarskiej, rowerowej i innych jej form) na jednego opiekuna nie powinno przypadać więcej niż 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie przewidują mniejszej liczebności uczestników.
Uwaga!!
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.(Dz. U. Nr 57, poz. 358) Załącznik nr 3 szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach mówi:
§ 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

CD. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

§ 10. 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

§ 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo,
po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,.............

Organizacja wycieczek zagranicznych opiera się na:

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

§ 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych– zwane dalej “wycieczkami”,
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

§ 7. 1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4 pkt 1–4.

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) nazwę kraju,
2) czas pobytu,
3) program pobytu,*
4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.!!!

*§ 10. 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

• W związku z powyższym Lubelski Kurator Oświaty wymaga od organizatora wycieczki zagranicznej podania formy ubezpieczenia uczestników tzn. nazwy firmy ubezpieczającej i numeru polisy.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-22 11:42:47

Jeszcze raz, gdyż znalazłem to ...
Czy rzeczywiście piszący prace licencjackie lub magsiterskie nie słyszeli o istnieniu:
Dzienników Ustaw,
Monitorów Polski,
Rozporządzenia Ministrów.

O portalu LEX nie wspomnę.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: bialyzibi
Data: 2007-05-22 12:47:57

Masz rację Janusz, to lenistwo bo trudno przypuszczać że brak wiedzy.
Na priva mogę mu napisać o wycieczkach szkolnych "kojarzonych" czy kombinowanych
( oddział PTTK - biuro turystyczne) .Tego nie znajdzie w żadnych przepisach.
Pozdrawiam Zibi

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: tomek.jg
Data: 2007-05-22 14:36:46

Czy rzeczywiście piszący prace licencjackie lub magsiterskie nie słyszeli o istnieniu:
Dzienników Ustaw,
Monitorów Polski,
Rozporządzenia Ministrów.

O portalu LEX nie wspomnę.
Powrócił normalny dla tego rodzaju zapytań chłód. Stęskniłem się już za tymi odzywkami bo kilka dni był spokój.

Widać Forum PTTK nie jest od tego typu spraw!!!

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: JanMaciej...
Data: 2007-05-22 14:40:17

Forum może być i od tego - zresztą od początku istnienia padają takie pytania.

Raczej jest pytanie o to, od jakich spraw są PT Promotorzy tych pytających.

Chłodem zawiewa jak pomyśli się o jakości wykształcenia przyszłych kadr turystyki i krajoznawstwa.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2007-05-22 15:51:15

Witam!
Widać Forum PTTK nie jest od tego typu spraw!!!
Ależ jest... :-) Wystarczy przejrzeć archiwum. Co inicjatorowi wątku kładę pod rozwagę...

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: chats
Data: 2007-05-22 16:05:27

Witam

Może to była droga do wiedzy na skróty, a może wybrał taki początek. Od czegoś należy zacząć.

Na prova mogę napisać o powaznej chorobie jednego przewodnika, który nie potrafił pociągiem dojechać na swoja rozprawę w GSK i cudownym udzrowieniu.
Pzdr
Stach

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: dziurkens
Data: 2007-05-22 16:27:03

Ludzie czy wy naprawdę nie rozumiecie o czym ja do was piszę, że o znajomości prawa już nie wspomnę ????? Wszystkie podane przez was rozporządzenia znam na pamięć. W żadnym z nich nie ma ani jednego zdania mówiącego o tym ile uczniów powinno byc pod opieką jednego opiekuna. Nie interesuje mnie co zaleca kurator lubelski, interesuje mnie czy w jakimkolwiek rozporządzeniu jest konkretnie napisane np. że 1 opiekun na 15 uczniów czy 1 na 10 itp. Innymi słowy czy istnieje w tej sprawie jakać podstawa prawna, czy mam ustalać liczbę opiekunów "z powietrza" ?????

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: bialyzibi
Data: 2007-05-22 16:23:54

Ukarać takiego , zniszczyć , spalić na stosie ( co nie dojechał) Widocznie mu nie dali na bilet więc się rozchorował. Katar jest poważniejszą chorobą od wagi rozpatrywanej od 7 lat sprawy. Raczej dotyczy ona skorumowanego byłego OSK, śp. nad jego pamięcią.
Na priva to możemy pisać nawet o sektach które niszczą rodziny. Trudno liczyć tutaj na cudowne uzdrowienie.
Możemy pisac o rajdach dla zakochanych. Pary są wyjątkowe , zgorzkniały starszy jegomość i wiekowy zdziwaczały kawaler.
A jakby dodać sprawy o naruszenie dóbr osobistych, o '"okradanie Koleżanek i Kolegów", o niegospodarność, itd. ( poprate dowodami) to GSK nie "wyrobi się " do końca tego stulecia.
Wtedy nawet wstawiennictwo kilku skorumpowamych nie pomoże.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: tomek.jg
Data: 2007-05-22 20:25:24

Ukarać takiego , zniszczyć , spalić na stosie ( co nie dojechał) Widocznie mu nie dali na bilet więc się rozchorował. Katar jest poważniejszą chorobą od wagi rozpatrywanej od 7 lat sprawy. Raczej dotyczy ona skorumowanego byłego OSK, śp. nad jego pamięcią.
Na priva to możemy pisać nawet o sektach które niszczą rodziny. Trudno liczyć tutaj na cudowne uzdrowienie.
Możemy pisac o rajdach dla zakochanych. Pary są wyjątkowe , zgorzkniały starszy jegomość i wiekowy zdziwaczały kawaler.
A jakby dodać sprawy o naruszenie dóbr osobistych, o '"okradanie Koleżanek i Kolegów", o niegospodarność, itd. ( poprate dowodami) to GSK nie "wyrobi się " do końca tego stulecia.
Wtedy nawet wstawiennictwo kilku skorumpowamych nie pomoże.
I ponownie. Nie ma jak to kwiecisty off top.

Masz rację dziurkens. Ciężko tutaj otrzymać prostą odpowiedź na proste pytanie - czasami. ;-)

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: tomek.jg
Data: 2007-05-22 20:28:49

A właściwie to czy Lubelski Kurator Oświaty wziął te wytyczne z księżyca i na obszarze różnych Kuratoriów mogą być różne wytyczne, lub może ich nie być w ogóle??

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2007-05-22 21:25:59

Muszę Ci powiedzieć, że nie ma tego nigdzie napisanego (też kiedyś szukałem). Zreszta tak samo jak to, że niektórzy piszą (mówią) że grupę do 10 osób po wyznaczonych miastach może prowadzić każdy a nie koniecznie uprawniony przewodnik - nigdzie tego nie znalazłem.
Jeśli chodzi o wycieczki szkolne to szkoła lub też kuratorium sami wymyślają takie przepisy i normy. Mało tego ostatnio się spotkałem z tym, że kierownik wycieczki nie jest opiekunem i nie może takiej roli pełnić :-)
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Monika Pszczółkowska
Data: 2007-05-22 22:17:44

Kiedy dawno, dawno temu prowadziłam obozy młodzieżowe wędrowne, to na 10 dzieciaków przypadał 1 opiekun, kierownik obozu był zwolniony z bezpośredniej opieki nad dzieciakami, ponieważ on/ona kierował całością.

Pozdrawiam
Monika P.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Przodownik 1811
Data: 2007-05-22 22:41:14

Ja prowadziłem obozy wędrowne tylko z druga osobą. Ilość uczestników nie przekraczała 20-tu i na jednego opiekuna przypadało nie więcej niż 10-ciu. Jako prowadzący obóz pełnilem jednocześnie funkcje kierownika i przewodnika prowadzącego po trasie i pokazującego grupie różne obiekty krajoznawcze i udzielajacego o nich informacji. Dawaliśmy sobie we dwójkę doskonale radę. Mam w swoim domowym archiwum kilkadziesiąt zachowanych dzienników obozowych, m.in. z wpisami gospodarzy schronisk oceniającymi naszą grupe jako wzorową. Oto link do takiego przykładowego dziennika z opisem trasy i adnotacjami personelu schronisk o naszym obozie.

http://www.ksp.lanet.wroc.net/fotki/dzienniczek.jpg

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Janek
Data: 2007-05-22 22:55:25

W chwili obecnej nie ma jednoznacznego określenia przez prawo maksymalnej liczby uczniów jakie pozostawać mają pod opieką jednego opiekuna.
To każdorazowo kwestia rodzaju wycieczki, wieku uczestników itp.
Ponieważ stan bezpieczeństwa w Polsce nie zmienia się na lepsze to po prostu należy przestrzegać maksymalnej liczby 15 uczestników na jednego opiekuna.
O czym pisze w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Poszukaj w biblitece peridyku pt. "Dyrektor Szkoły" z roku 2004.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: dziurkens
Data: 2007-05-23 12:02:20

Dziękuję za odpowiedzi na moje pytanie. Czyli wynika, że jak dotąd nie istnieje żadne rozporządzenie przypisujące określoną liczbę uczniów na jednego opiekuna. A apropo wycieczek to pamiętajcie, że kierownik nie jest opiekunem - w tej kwestii jest konkretny zapis w rozporządzeniu.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Hegemonia
Data: 2007-06-04 09:15:28

1 opiekun na 10 osób W GÓRACH. do wysokości 1000m. powyżej 1000m kadra powiększa się o przewodnika góskiego. jeśli wycieczka rowerowa- kolumna ma 15 osób, jeden opiekun ją rozpoczyna, drugi kończy (czyli na 13 osób 2 opiekunów). wycieczka autokarowa 1 opiekun 10 osób. to chyba te najbardziej typowe. ale wszystko zależy od rodzaju wycieczki. więc trudno odpowiedzieć jednoznacznie:/

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: aloiw
Data: 2008-12-15 14:08:37

Jaki przepis mówi o tym ze kierownik nie może być opiekunem? Spotkalam się z takim zaleceniem na kursie ale konkretnego przepisu nie znalazlam. Bardzo proszę o wskazanie go.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Przodownik 1811
Data: 2008-12-15 14:22:26

Jaki przepis mówi o tym ze kierownik nie może być opiekunem? Spotkalam się z takim zaleceniem na kursie ale konkretnego przepisu nie znalazlam.
To co ostatnio wyprawia się z wymyślaniem coraz to nowych bzdurnych przepisów woła o pomstę do nieba. Właśnie przepisy zarżnęły obozownictwo wędrowne. Jeszcze raz powtórzę, że przykładowo kluby górskie PTTK czy szkolne koła PTTK spoza rejonów górskich ciążących ku Sudetom, nie mające w składzie przewodników górskich (sudeckich) praktycznie zaprzestały organizowania rajdów i wycieczek w góry. Wprowadzenie obowiązku nie tylko wędrowania z przewodnikiem z uprawnieniami państwowymi, ale również dokumentowania wszystkich wydatków fakturami do reszty zabiło organizację młodzieżowej turystyki wędrownej. Wszystko przez przepisy państwowe. Nauczyciele i wychowawcy są po prostu zmuszani do korzystania z usług biur turystycznych i kupowania "gotowców" z autokarem, pilotem i przewodnikiem oraz noclegami i wyżywieniem w hotelach. Wartość wychowawcza takich wycieczek i edukacja górska jest praktycznie żadna, a młodzi ich uczestnicy na takich imprezach nie mają żadnych szans załapać tego "bakcyla" wędrownictwa.

Dziś na zorganizowanie obozu wędrownego decydują się tylko nieliczni nauczyciele. Reszta postępuje zgodnie z wymaganiami MEN. Aby sprostać tym wymaganiom nie pozostaje nic innego, jak wykupić w jakimś biurze turystycznym gotową wycieczkę dla szkoły. I tak nawet tzw. "zielone szkoły" to najczęściej wycieczki, na których młodzież ma obwożone tyłki autokarem, przydzielonego pilota wycieczek, dodatkowo do tego dochodzi przewodnik itd. Przejście piesze ogranicza się najczęściej do krótkiego spaceru bez plecaków w pobliżu wyciągu, tudzież po jakiejś krótkiej ścieżce dydaktycznej w parku narodowym czy krajobrazowym.

Takich obozów wędrownych, jakie kiedyś organizowałem i prowadziłem już chyba wcale się nie organizuje. Byłem na nich jednocześnie kierownikiem, opiekunem i przewodnikiem na trasie. A przecież były to lata, kiedy nie było dobrych map, ekwipunek do turystyki był drogi, ciężki i niewygodny. Dodatkową trudność stanowił brak możliwości zaopatrzenia się w prowiant. Nosiliśmy prowiant, m.in. chleb i konserwy na plecach, a także śpiwory, ciepłą odzież w razie niepogody itp.

Pamiętam jak kiedyś wędrując z grupą młodzieży trasą PTSM dotarliśmy z Zieleńca do Wójtowic na nocleg w schronisku szkolnym. W sklepie nie było prawie nic. Poszliśmy do ośrodka poznańskiego ROM-etu na "żebry", aby odsprzedali nam trochę prowiantu. Kupiliśmy tam makaron i jaja. W turystycznej kuchni w schronisku ugotowaliśmy jajecznicę z makaronem. Herbatę osłodziliśmy dżemem, bo nie było cukru. Wszyscy zajadali się z apetytem. Potem posiedzieliśmy z gitarą w jadalni i do późna śpiewaliśmy piosenki turystyczne. Młodzież zawierała znajomości z uczestnikami innej grupy obozowej. Potem kolejne przejścia do Bystrzycy, Międzygórza, Kletna. Powrót z obozu PKP ze Stronia Śląskiego. W drodze powrotnej niektórzy już pytali, czy w następnym roku tez będzie taki obóz , bo chcą jechać... Więcej na ten temat na stronie => http://rugala.republika.pl/obozy_tkmk.htm
I do obejrzenia niewielka galeria fotografii => http://www.ksp.lanet.wroc.net/obozy.htm

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: zibi206
Data: 2008-12-17 22:22:13

Otóż wygląda to tak, ilość opiekunów na wycieczkach regulują szkolne regulaminy wycieczek i to dyrektor decyduje jak to ma wyglądać. W przepisach bhp dla szkół jest zapis że to dyrektor ustala ilość opiekunów. Natomiast co do kierowników wycieczek to nie ma podstawy prawnej. Informowałem się w kuratorium w Katowicach i dowiedziałem się że są to ustne zalecenia ministerstwa i nic więcej. Ponoć to wynika z zadań jakie ma kierownik wycieczki. Tak mi to niejasno wytłumaczono. Ale można napisać o interpretację do ministerstwa.

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Przodownik 1811
Data: 2008-12-19 11:00:57

Ale można napisać o interpretację do ministerstwa.
Taka interpretacja już jest. Ministerstwo wyraziło ją poprzez Kuratorium Oświaty i Wychowania, skutecznie odstraszając potencjalnych chętnych od społecznego udzielania się w SKKT PTTK i prowadzenia w ramach działalności pozalekcyjnej wycieczek i obozów wędrownych z młodzieżą. Oto istotne fragmenty pisma - jednego z wielu jakie rozesłano do szkół:
Szkoły i placówki

województwa opolskiego

Kuratorium Oświaty w Opolu przypomina wszystkim organizatorom wycieczek szkolnych (...)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Art. 60 § 4. Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
źródło cytatu => http://tinyurl.com/6g3qd

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: MirMił
Data: 2010-06-21 22:51:09

Zgadzam się z przedmówcami, iż nie ma w polskim systemie prawnym ani jednej precyzyjnej informacji dotyczącej ilości opiekunów w trakcie wycieczek szkolnych. Wszystko w rękach dyrekcji szkoły, a tutaj...... bywa różnie.
Nie jestem pewien jak jest z tym kierownikiem, czy może być opiekunem, czy nie??? Szperam w tych aktach, rozporządzeniach i ustawach i na razie nic takiego nie znalazłem. Może ktoś z kolegów i koleżanek pomoże. A może i tutaj jest dziura nadinterpretowana przez szkolnych pryncypałów:-)

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Krzychu S.
Data: 2010-06-21 23:38:30

Nie jestem pewien jak jest z tym kierownikiem, czy może być opiekunem, czy nie???
Kierownik nie może być opiekunem. Musi być jeden opiekun na 10 dzieci plus Kierownik, czyli krótko mówiąc na grupkę do 20 dzieci, muszą być w sumie 3 osoby dorosłe.
Przerabiałem to niedawno...
Pozdrawiam

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: HaKaT
Data: 2010-06-22 07:58:54

I tak patrzymy po kolei na ważność przepisów ustawa-rozporządzenie odpowiedniego ministra - przepisy lokalne - regulamin zakładu pracy oczywiście zgodny z wyżej podanymi aktami prawnymi. W rozporządzeniu jest zapisane że szczegółowe zasady określa dyrektor placówki i wszystko jasne. Nie ma co tu się doszukiwać. Ilość opiekunów zmienia się wraz z specyfiką wycieczki (górska, rowerowa, kajakowa).

Co do zabijania turystyki wędrownej to raczej lenistwo, wygoda, strach i niewiedza nauczycieli niż przepisy. Nie są one jakoś bardzo skomplikowane a z fakturami raczej nie ma problemów jak to pisano wcześniej. Przecież musimy jakoś udokumentować wydatki i na pewno nie w kajeciku kierownika wycieczki (obozu). Może jest troszkę dokumentacji ale nie jakaś przerażająca ilość. Spokojnie można organizować turystykę wędrowną a przepisy cóż będą się zmieniały na naszą niekorzyść gdy znów dochodzi do wypadku śmiertelnego (i tutaj niestety zaszufladkowano rozporządzeniem wszystkich i trzeba działać z przewodnikami górskimi) przez jakąś nieodpowiedzialną osobę, często niestety nauczycieli którzy po prostu są nieodpowiednio przygotowani. Sam brałem udział w kursach od strony organizatora i nowi nauczyciele naprawdę często nie wiedza jak zorganizować wycieczkę ! To porażające ale temat turystyki i krajoznawstwa jest często dość mocno omijany. Lenistwo, wygoda, strach i często niewiedza zabija turystykę wędrowną a nie przepisy. Oczywiście to tylko moje zdanie.

Sam organizuję wycieczki i bez biur podróży. Trzeba troszkę poszukać wypełnić parę kwitków więcej i nie ma problemu z wędrowaniem. Stosuję kilka ogólnych zasad ilościowych typu aby mieć spokój duszy i w razie "W" uratować swój własny "tyłek":

-wycieczki autokarowe --- 1 opiekun na 15 uczniów
-wycieczki przedmiotowe w miejscu , które jest siedzibą szkoły --- 1 opiekun na 30 uczniów
-wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego 1 opiekun na 15 uczniów
- wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m npm 1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny ( uczniowie , którzy ukończyli 12 rok życia )
-wycieczki innymi środkami lokomocji - przejazdy kolejowe -- 1 opiekun na 10 uczniów
-wycieczki rowerowe --- 1 opiekun na 7 uczniów ( uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa )
-wycieczki wysokogórskie --- 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny ( uczniowie , którzy ukończyli 16 rok życia )

Robiąc obozy zawsze patrzę na przepisy ale aby się zabezpieczyć biorę kadry 1 na 10-12 osób aby mieć spokój duszy gdy muszę wychowawcę wysłać gdzieś, zachoruje itp.. Nie można być jedną osobą w trzech funkcjach. To jasne z punktu widzenia odpowiedzialności. Przy 20 osobach jedzie na wycieczkę górska 2 opiekunów. Dochodzi do wypadku jeden z opiekunów jedzie z dzieckiem do szpitala i co pozostaje 1 na 19 dzieciaków. Tak naprawdę tu chodzi o zwykłą odpowiedzialność przed sobą, i rodzicami. Pewnie zaawansowani jak się wypowiadają w takim przypadku bez problemu by organizowali dalszą trasę np obozu wędrownego w górach .... ??????

Zastanówmy się przepisy nie tylko wymagają ale w przypadkach nieprzewidzianych nas chronią. Mamy mamy nie dopuścić do zagrożenia zdrowia i życia uczestników naszej wycieczki (obozu) i nie ma co powracac do zamierzchłych czasów jak to bywało niegdyś tylko realnie patrzeć na współczesny i realny świat, jego kulturę, sposób zachowania się młodzieży, warunki a co najważniejsze zwykłą odpowiedzialność organizatora wyjazdu.

Pozdrawiam
Przodownik Imprez na Orientację PTTK nr 342,
Znakarz Szlaków Nizinnych 879,
Organizator Turystyki PTTK 026/2006
Właściciel Centrum Edukacji i Turystyki Wiking w Szczecinie
Portal szlaków www.wedrujznami.pl

Temat: Re: Liczba opiekunów na wycieczce
Autor: Przodownik 1811
Data: 2010-06-22 08:37:02

Zastanówmy się przepisy nie tylko wymagają ale w przypadkach nieprzewidzianych nas chronią.
Chronią? Przed czym? Przeczytaj uważnie historię, która przydarzyła się mojej znajomej tu => http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=38504
Przed czym przedstawiciele władz miejskich w towarzystwie miejscowego licencjonowanego przewodnika ochronili nauczycielkę, nawiasem mówiąc przodownika turystyki pieszej, przerywając wycieczkę i wręczając jej mandat - zamiast wręczyć jej podziękowanie za pozytywną pracę z młodzieżą? Jak długo jeszcze nasi rządzący będą trąbić o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie działalność społeczną zabijać w zarodku za pomocą głupich przepisów i w majestacie prawa?