Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Organizowanie wycieczek PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 11
data najnowszej wiadomości: 2023-04-08

Temat: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: bialyzibi
Data: 2006-10-07 17:58:14

W nr.2(23) 2006 str.166 "Gościńca "ukazało się wyjaśnienie kwestii organizowania wycieczek przez oddział PTTK przedstawione przez Kancelarię Prawną "Bielski,Białas i wspólnicy"Sp. Wynika z tego że często działalność ta jest łamaniem przepisów prawa. Z otrzymanej w tej kwestii korespondencji z różnych oddziałów wynika że niektórzy działacze traktują "naginanie prawa" jak coś normalnego. Ich uzasadnienia dlaczego tak się dzieje są na żenująco niskim poziomie. Dlatego polecam tą "lekturę".

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: Krzychu S.
Data: 2006-10-07 19:02:22

Po zapoznaniu się z artykułem „Gościńca” dotyczącym organizowania wycieczek, nie do końca jest dla mnie jasne jak to się odnosi do wycieczek organizowanych przez Kluby PTTK.
Może posłużę się przykładem. Otóż w jednym z Oddziałów organizowane są wycieczki autokarowe dla członków PTTK i osób nie zrzeszonych. Jako organizator podawany jest Kolega, który przyjmuje przedpłaty od chętnych, po czym „dogaduje” się z przewoźnikiem i gotowe.
Sęk w tym, że nie prowadzi żadnych sprawozdań finansowych z wycieczek. Nikt nie wie ile kosztowało wynajęcie autobusu oraz ile kosztowały bilety wstępu do muzeów, itp. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że wynajęcie autokaru stanowi 60% kosztów. Biorąc pod uwagę koszty wstępów, i tak zostaje coś „na górkę” dla organizatora. Oczywiście organizujący nic nie płaci za wycieczkę...
Czy to jest w porządku?
Uważam, że uczestnikom imprezy należy przedłożyć rozliczenie z wycieczki. Również zasady organizowania wycieczek powinny być w oparciu o choćby wewnętrzne przepisy Oddziału.
W wymienionym Oddziale nikt nic nie wie. Tymczasem nasz organizator nadal działa bez żadnych ograniczeń.

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: JAK
Data: 2006-10-07 19:17:17

Witam,

Artykuł z „Gościńca” powinien być wywieszony w każdym Oddziale PTTK w Polsce, albowiem daje wiele do myślenia i pokazuje, w jakim absurdalnym świecie żyjemy.

Z rozporządzenia MEN z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.) wynika:

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, zorganizowaną działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

§ 2. 1. Prowadzący działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej, o której mowa w § 1, zwany dalej "prowadzącym działalność", jest obowiązany do:
1) opracowania regulaminu zajęć oraz zapoznania z nim uczestników tych zajęć,
2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, zwanej dalej "ustawą",
3) ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych,
4) zapewnienia uczestnikom rekreacji ruchowej warunków bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno-higienicznych określonych w odrębnych przepisach,
5) zapewnienia uczestnikom rekreacji ruchowej bazy rekreacyjno-sportowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć,
6) dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
2. Prowadzący działalność dostarcza uczestnikom zajęć rekreacyjnych, przed ich rozpoczęciem, regulamin uczestnictwa w tych zajęciach oraz program określający w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę prowadzącego działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej,
2) imię, nazwisko i kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej zajęcia,
3) termin lub terminy zajęć,
4) miejsce realizacji zajęć,
5) udostępniane urządzenia i sprzęt rekreacyjno-sportowy,
6) wyposażenie uczestników w sprzęt zabezpieczający i ochronny lub ratunkowy,
7) warunki zakwaterowania i wyżywienia,
8) cenę zajęć oraz zakres usług objętych tą ceną,
9) zasady kwalifikowania osób do udziału w zajęciach,
10) maksymalną ilość osób uczestniczących w zajęciach,
11) ilość uczestników przypadających na jednego prowadzącego zajęcia,
12) reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć
.

§ 3. Prowadzący działalność jest uprawniony do:
1) organizowania zajęć,
2) organizowania i prowadzenia klubów, sekcji i stałych zespołów.

§ 4. Prowadzący działalność zapewnia odpowiednio widzom i uczestnikom:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach pierwszej pomocy medycznej, w miejscu prowadzenia zajęć,
2) zaplecze sanitarno-higieniczne, w tym w szczególności osobno oznakowane węzły sanitarne dla kobiet i mężczyzn, w ilościach uzgodnionych z powiatowym inspektorem sanitarnym,
3) regulamin imprezy, określający reguły zachowania się osób obecnych na imprezie,
4) umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu określającego sposób korzystania z obiektu i znajdujących się w nim urządzeń.

§ 5. Udostępniane lub wynajmowane do prowadzenia działalności rekreacyjnej obiekty rekreacyjno-sportowe, a także sprzęt i urządzenia rekreacyjno-sportowe przeznaczone do tej działalności, powinny spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach.

§ 6. 1. Sprawność techniczna i kompletność urządzeń i sprzętu, o których mowa w § 5, podlega sprawdzeniu każdorazowo przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć rekreacyjnych przez osobę prowadzącą zajęcia.
2. Jeżeli korzystanie z urządzenia lub sprzętu rekreacyjno-sportowego może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, podmiot udostępniający urządzenie lub sprzęt zapoznaje osoby korzystające z nich z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego ich używania albo zapewnia korzystanie z tych urządzeń i sprzętu pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

§ 7. Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny być spełnione podczas prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej:
1) przez szkoły i placówki systemu oświaty,
2) na drogach publicznych, w górach i nad wodą,
3) w dyscyplinach lub dziedzinach sportu wymienionych w art. 53 ustawy
- określają odrębne przepisy.

W przypadku PTTK warunki te (szczególnie te pogrubione powyżej) można od biedy spełnić przy organizacji wielkich ogólnopolskich przedsięwzięć z zakresu turystyki kwalifikowanej (zloty przodowników, ogólnopolskie rajdy, itp.). Trudno je spełnić już na etapie imprez wojewódzkich i regionalnych, a najtrudniej w przypadku imprez lokalnych i oddziałowych.

1. Po pierwsze problem zaczyna się już na etapie doboru kadry organizatorów. Uprawnienia przewodnika, przewodnika PTTK, przodownika PTTK, instruktora turystyki kwalifikowanej PTTK są tu traktowane jako środowiskowe - organizacyjne (tylko w ramach PTTK). Liczą się albo dyplom AWF albo uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością …..
2. po drugie zbieranie wpisowe (opłaty) od osób nie będących członkami PTTK można potraktować jako działalność gospodarczą zgodną z ustawą o usługach turystycznych . A nie wszystkie Oddziały PTTK mają w KRS wpis do rejestru działalności gospodarczej (wpis do rejestru przedsiębiorstw) z podaniem PKD. Niekiedy wymaga się, aby rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej zapisany był w statucie Oddziału PTTK. A jeśli już jesteśmy przy ustawie o usługach turystycznych, to kontynuując rozumowanie należałoby mieć zezwolenie wojewody na prowadzenie usług z zakresu organizacji imprez turystyki i na koniec być ubezpieczonym na wzór turystycznych biur podróży.

Wniosek:

1. rajdy i inne imprezy turystyki kwalifikowanej można organizować tylko na rzecz swoich członków, czyli członków PTTK,
2. należy być ostrożnym z pobieraniem wpisowego od uczestników imprez; w szczególności od osób spoza PTTK (mogą żądać umowy na wzór umów komercyjnych biur podróży),
3. impreza nie może być dochodowa; „bilans musi wyjść na zero”, a najlepiej gdyby Oddział PTTK – organizator na koniec dołożył do imprezy parę złotych, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do końcowych wyników finansowych

Tylko jak Polska długa i szeroka mało kto się tym przejmuje. Na 336 Oddziałów PTTK działalność gospodarczą prowadzi „pi x oko” 100, a pozostałe robią rajdy, zloty, imprezy ogólnopolskie, wojewódzkie, itp. W imprezach tych biorą udział wszyscy chętni; członkowie PTTK mają często przywileje związane z ubezpieczeniem w SIGNAL IDUNA oraz wysokością wpisowego (często są to sprawy powiązane z sobą) i cieszą się z ładnej pogody na rajdzie, świetnej turystycznej atmosfery, itp. Dopiero po czasie okazać się może, że to co było piękne i przyjemne, pożyteczne i udane jest przestępstwem prawnym. Mimo, że wszyscy byli zadowoleni i organizatorzy i uczestnicy.
Mniej więcej tak, jak z tym piekarzem bodajże z Legnicy, który przez długie lat prowadził piekarnię, nadwyżki niesprzedanego pieczywa przekazywał gratis do domów dziecka i wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi. Do czasu, gdy okazało się, że od podarowanego pieczywa piekarz nie odprowadzał podatku VAT. Teraz piekarz „zwinął interes” i czekają go długie procesy sądowe (a może nawet „paka”), dzieci nie mają darmowego pieczywa, państwo będzie musiało dokładać do interesu (piekarz w „pace” na państwowym wikcie), rodzina piekarza będzie nieszczęśliwa i bez pieniędzy, itp.
Ale wszystko będzie zgodnie z prawem.

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński – PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: Krzychu S.
Data: 2006-10-07 19:29:23

1. rajdy i inne imprezy turystyki kwalifikowanej można organizować tylko na rzecz swoich członków, czyli członków PTTK,
2. należy być ostrożnym z pobieraniem wpisowego od uczestników imprez; w szczególności od osób spoza PTTK (mogą żądać umowy na wzór umów komercyjnych biur podróży),
3. impreza nie może być dochodowa; „bilans musi wyjść na zero”, a najlepiej gdyby Oddział PTTK – organizator na koniec dołożył do imprezy parę złotych, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do końcowych wyników finansowych
Zgadzam się z Tobą. Tak powinno być.

Pozdrawiam

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2006-10-08 07:43:52

Po przeczytaniu takiej lektury mam coraz wiecej watpliwości, jak tłumaczyc początkujacym dzialaczom turystyki kwalifikowanej (np. motorowej!), jaka jest róznica pomiedzy wycieczka a impreza (np. motorową). Moze wreswzcie na ten temat wypowie się jakis oficjał z KTM ZG, bo na razie jest cisza. Zresztą uzyte w tekście JAKa kilka razy slowo impreza - szufladkuje jakby wszystko do imprez?
Prawo jest chore to fakt, wczoraj słuchajac słów Premiera z pod Palacu Kultury na kontrwiecu PIS o pomocy rządu, jak to jest fajno i coraz lepiej - miałem pzred oczami zbankrutowanego piekarza z Legnicy, któty teraz musiał zaprzestac piekarnictwa i stoi grzecznie w sklepie w kolejce po chleb! Moze to ostatnie stwierdzenie jest przesadzone, bo nigdzie kolejek po chlep nie widać, ale ludzi coraz starszych i z wyciagniętą ręką, żeby go kupić, będzie coraz wiecej.

System zarzadzania państwem stoi na glowie, to nie dziwota, że to co sie wyprawia w PTTK - stanowi jego odbicie! W krzywym zwierciadle, oczywiście :-(
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: bialyzibi
Data: 2006-10-08 08:01:09

(cytat)...Artykuł z „Gościńca” powinien być wywieszony w każdym Oddziale PTTK w Polsce, albowiem daje wiele do myślenia i pokazuje, w jakim absurdalnym świecie żyjemy...
W kazdej dziedzinie życia narzeka się na niedoskonałość prawa. Ale jego niedoskonałość nie usprawiedliwia jego łamania i naginania do swoich potrzeb. Tworzą się patologie o których artykuł prawie nie wspomina. Działalność statutowa schodzi na plan dalszy, staje się przykrywką do działalności dochodowej. Obecne czasy stwarzają szerokie mozliwośći prowadzenia działalności
gospodarczej. Kto ją prowadzi to wie że taka działalność to także koszty a nie wyłącznie zyski.
( cytat) ...zyskami z organizacji wycieczek dzielę się z oddzaiłem PTTK bo utrzymanie biura, itd kosztuje...
Jak wygląda ten podział zysków? Często zatraca się zdrowy rozsądek. Nikt się nie "czepia"działalności statutowej. Nikt przy zdrowych zmysłach nie stwierdzi że propagowanie działań turystycznych w środowisku jest złe ( rajdy piesze, rowerowe, itd) Ale gdy wozi się chętnych na wszelakie imprezy( opera, teatr, inne)? Gdy wchodzi się w zakres działalności Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, biur podróży to nie należy oczekiwać że działalność PTTK jest źle postrzegana. A przykład piekarza nie jest trafnym przykładem.
Pozdrawiam

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-10-09 15:27:55

należy być ostrożnym z pobieraniem wpisowego od uczestników imprez; w szczególności od osób spoza PTTK
W imprezach tych biorą udział wszyscy chętni; członkowie PTTK mają często przywileje związane z ubezpieczeniem w SIGNAL IDUNA oraz wysokością wpisowego (często są to sprawy powiązane z sobą)
Witaj,

a wyobraź sobie całkiem realne zainteresowanie sie "skarbówki" tymi korzyściami finansowymi członków PTTK.

I wtedy może być
Mniej więcej tak, jak z tym piekarzem
Od większości deputatów US już kasuje podatek.

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: Martuszyca
Data: 2023-04-07 15:52:52

Dzień dobry,
Jaki nowy przepis zastąpił ten z 2001 r.

Z pozdrowieniami :-)

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: JAK
Data: 2023-04-07 20:01:25

Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: JAK
Data: 2023-04-07 20:32:44

Dorzucę jeszcze trochę: Podstawy prawne i zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas organizacji wycieczek

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1533); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., poz. 1516).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., poz. 69).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. Nr 57, poz. 358). Załącznik nr 3 – Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach (Dz.U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 r., poz. 358).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, 98, poz. 602).

6. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i Ustawa o systemie oświaty – zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podst. ustawy.
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Organizowanie wycieczek PTTK
Autor: Martuszyca
Data: 2023-04-08 19:29:13

Dziękuję bardzo za odpowiedź i wszelkie informacje!

Wesołych świąt wielkanocnych :-)