Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Otoczenie prawne NGO

wszystkich wiadomości w wątku: 15
data najnowszej wiadomości: 2007-06-29

Temat: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-03 08:57:49

Witam,

Co trzeba zmienić w ustawie odpp?

Zbliżają się sektorowe konsultacje postulatów zmian w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych odbywają się konsultacje wybranych postulatów. Ogólnie dyskusja koncentruje się wokół następujących obszarów:

I. Obowiązek wykazywania sposobu wydatkowania 1℅ przez OPP.
II. Wprowadzenie odpowiedzialności osobistej członków organów zarządczych i kontrolnych.
III. Spółki jako organizacje pozarządowe.
IV. Odebranie organizacjom pożytku publicznego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
V. Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności pod warunkiem adresowania ich do różnych grup odbiorców.
VI. Wprowadzenie sankcji za nieuchwalenie programu współpracy samorządów z NGO.
VII. Rozbicie procedury konkursowej na dwie odrębne dla niewielkich i większych środków finansowych na realizację projektu.
VIII. Dopuszczenie do otwartego konkursu ofert podmiotów podległych lub nadzorowanych przez organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert.
IX. Zniesienie limitów wynagrodzeń dla działalności odpłatnej.

Moduł do głosowania online zostanie uruchomiony w pierwszych dniach września w serwisie http://www.konsultacje.ngo.pl.

Konsultacje potrwają miesiąc, a zagregowane wyniki zostaną opracowane w formie raportu i przekazane Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Projekt "Otoczenie prawne NGO" finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Trzeci Sektor.

Zapraszam do dyskusji online.

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-07 09:52:31

Witam
Ulga w CIT uratowana!
W lipcu 2006 rząd przekazał do Sejmu projekt zmian w ustawie o podatku od osób prawnych, w którym uchylony zostaje art. 18 zezwalający firmom i przedsiębiorcom na odpisywanie od dochodu darowizn przekazywanych na cele społecznie użyteczne w wysokości do 10% podstawy do opodatkowania.
Projekt zmian utrzymywany był przez rząd w tajemnicy. W tej sytuacji jedynym narzędziem wyrażenia opinii przez NGO było przekazanie stanowiska Parlamentowi jeszcze przed rozpoczęciem prac nad projektem przez Sejmową Komisję Spraw Publicznych i domaganie się przeprowadzenia wysłuchania publicznego, podczas którego NGO mogłyby przedstawić swoje argumenty za utrzymaniem ulgi. Zebrano opinie w tej sprawie od przeszło 1000 stowarzyszeń.
Podczas środowego, 6 września 2006, posiedzenia komisji finansów publicznych, posłowie jednogłośnie (37 głosów za) przegłosowali poprawkę zachowującą 10-procentową ulgę od darowizn przekazywanych przez osoby prawne organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Ten sukces zawdzięczamy mobilizacji w szeregach organizacji pozarządowych, które podpisywały się pod protestem przeciwko likwidacji ulgi. Podczas posiedzenia wszyscy posłowie zabierający głos powoływali się na to, wyrażając tym samym podziękowanie wszystkim, którzy się zaangażowali w tę akcję.

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-07 10:10:17

Witam ponownie,
Czyżby koniec niezależności fundacji?
W rządowym projekcie zmian ustawy o fundacjach przewiduje się większą niż do tej pory kontrolę ministrów nad fundacjami poprzez nałożenie na nich obowiązku kontrolowania wydawanych przez fundacje uchwał pod kątem zgodności z prawem. Są też inne kontrowersyjne zapisy. Każda, nawet niewielka fundacja dużą część ważnych decyzji podejmuje w drodze uchwały. Szacunkowo jest ich około 100 rocznie. Dotyczą one – przykładowo – wynagradzania pracowników, przesunięć w budżecie, przyznawania dotacji czy podejmowania nowych inicjatyw. Uchwałami regulowana jest codzienna praca fundacji. Obowiązek czekania – a projekt zmian nie przewiduje ograniczenia długości tego okresu – na akceptację ministra mógłby prace fundacji sparaliżować.
Teraz minister również może podważyć uchwałę, ale tylko wtedy, gdy jest ona w sposób rażący niezgodna z prawem. Projekt przewiduje usunięcie słowa „rażący”. Może to spowodować, że minister będzie po prostu inaczej interpretował zapisy statutu fundacji i to będzie mogło stać się powodem do zakwestionowania uchwały.
Według proponowanych przepisów minister mógłby wskazać zarządcę komisarycznego, gdyby uznał, że fundacja narusza prawo lub statut. Zarządcę ustanawia sąd, ale ponieważ naruszenie wskazane przez ministra nie musiałoby być już "rażące" i mogłoby dotyczyć też statutu, znacznie zwiększałoby to szanse, że wniosek ministra zyskałby akceptację sądu. Gdyby komisarz działał w złej wierze, mógłby nawet fundację doprowadzić do upadku, rozdysponowując wszystkie jej środki. Itd., itd.

Czy wkrótce nie usłyszymy meldunku: „Panie Prezydencie, fundacje zostały odzyskane, czas na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe”.

Zapraszam do zainteresowania sie tą tematyką.

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-07 14:45:02

Witaj,
konsultacje były obszerne,
opinii multum;

http://bip.kprm.gov.pl/bip/index.jsp?artId=1253

I moim zdaniem to najbardziej rozsądne jest stanowisko Rządowego Centrum Legislacji "... iż odpowiednią formą wprowadzenia proponowanych zmian jest opracowanie nowego projektu ustawy o fundacjach a nie jej nowelizacja.
Należy bowiem zauważyć, iż proponowane zmiany w sposób istotny wpływają na możliwość tworzenia i działalność fundacji. ..."

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-07 18:49:08

Witam ponownie.
Podrzucam kolejną propozycje do dyskusji nad zmianą prawa dotyczącego NGO.
W ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych trwa dyskusja nad projektem zmiany przepisów regulujących procedury odprowadzania 1% podatku od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (druk nr 732). Uwagi zbierane są do wtorku, 12 września br. Tego dnia będzie przekazane stanowisko OFOP posłom, jako że na środę zaplanowane jest posiedzenie Komisji Finansów Publicznych obejmujące kwestie nowelizacji PIT. OFOP zaprasza wszystkie zainteresowane NGO do prezentacji swoich stanowisk i wierzy, że i tym razem NGO okażą podobną skuteczność w pracach nad polepszeniem jakości rozwiązań prawnych obejmujących trzeci sektor, jak w przypadku ulg w podatkach CIT.

Zdaniem OFOP propozycje zmian w przepisach regulujących procedury przekazywania kwoty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego zmierzają w kierunku ułatwienia podatnikom przekazywania tych środków. Nie powodują one znaczącego zwiększenia objętości formularza podatkowego, a propozycja odliczenia kosztów opłat bankowych od przekazywanej kwoty sprawia, że Państwo nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Jednocześnie proponowane zapisy wymagają doprecyzowania w zakresie procedur związanych z korektami zeznań. Dalszemu uproszczeniu obsługi przekazywania kwot sprzyjałoby oparcie wskazania organizacji nie na osobnym wykazie, ale na zasobach Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo należałoby zastanowić się nad pozostawieniem, jako alternatywy dla proponowanej procedury, możliwości przekazywania kwoty 1% bezpośrednio przez podatnika. Takie rozwiązanie pozostawiłoby swobodę alokacji tych środków podatnikom, którzy chcą podzielić kwotę jednoprocentową pomiędzy dwie i więcej organizacji.

Zdaniem OFOP w projekcie rządowym pominięto zagadnienie alokacji środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie zostały przekazane konkretnym organizacjom pożytku publicznego bezpośrednio przez podatników. Brak konkretnych wskazań osób fizycznych nie powinien być przeszkodą w przeznaczeniu tych kwot na działalność pożytku publicznego realizowaną przez organizacje pozarządowe. Dodatkowo, dystrybucja środków powinna odbywać się poprzez procedury konkursowe, w których decydujące znaczenie ma ekspercka ocena przygotowania i potencjału organizacji oraz analiza wykonalności projektu. W związku z powyższym, rekomenduje się dystrybucję tych środków poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

OFOP rekomenduje ponadto rozszerzenie grupy podatników uprawnionych do wskazania beneficjenta wpłaty jednoprocentowej o osoby otrzymujące świadczenia emerytalne i rentowe. Zmiana procedur przenosząca niektóre formalności na Urzędy Skarbowe sprzyja takiemu rozwiązaniu, ponieważ wystarczającą przesłanką dla dokonania takiego wskazania byłoby przekazanie wymaganych w postulowanym ust. 5c danych pozwalających na identyfikację organizacji organowi odpowiedzialnemu za złożenie zeznania w imieniu podatnika.
Zapraszam do dyskusji na forum OFOP, http://www.ofop.engo.pl

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 10:36:39

-> … Zdaniem OFOP w projekcie rządowym pominięto zagadnienie alokacji środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie zostały przekazane konkretnym organizacjom pożytku publicznego bezpośrednio przez podatników. Brak konkretnych wskazań osób fizycznych nie powinien być przeszkodą w przeznaczeniu tych kwot na działalność pożytku publicznego realizowaną przez organizacje pozarządowe. …

Tu już OFOP przegina.
Podatek to część moich pieniędzy i jeżeli nie mam zamiaru wspierać organizacji których działalności nie spostrzegam jako pożytku publicznego, to znaczy że pozostawiam je do ogólnej dyspozycji Budżetu Państwa.

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-08 12:09:46

>Tu już OFOP przegina.
Podatek to część moich pieniędzy i jeżeli nie mam zamiaru wspierać organizacji których działalności nie spostrzegam jako pożytku publicznego, to znaczy że pozostawiam je do ogólnej dyspozycji Budżetu Państwa.

Witam,
zaszło nieporozumienie. Chodzi o to, że podatnik w druku PIT może zadeklarować 1% podatku na rzecz NGO bez wskazania konkretnej organizacji i wtedy muszą istnieć procedury alokacji tych środków według konkretnych zasad, a nie np. "widzi mi się" urzędników Urzędów Skarbowych lub innych.
Tak należy ten zapis rozumieć.

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowei
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 12:16:27

Mam rozumieć, że 1% mojego podatku za 2005r urzędnik w Urzędzie Skarbowym przekazał według swojego kaprysu.

Jurku, chyba to jednak nadinterpretacja OFOP.

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-08 12:25:13

>Mam rozumieć, że 1% mojego podatku za 2005r urzędnik w Urzędzie Skarbowym przekazał według swojego kaprysu.

Jurku, chyba to jednak nadinterpretacja OFOP.

Witam,
znów nieporozumienie; do tej pory przepis ten nie działa w ogole i urzędnik US nic nie może tu zrobić, ani dobrego, ani złego. Zapis taki może znaleźć się w projekcie zmian odpisu 1%. Podatnik będzie miał w druku PIT możliwość zadeklarowania odpisu 1% na rzecz konkretnej NGO-OPP lub bez wskazywania konkretnej NGO-OPP. W tym drugim przypadku będzie problem, jak rozdysponować zebrane pieniądze. I ten problem jest pominięty w rządowym projekcie zmian o podatku od osób fizycznych. I o to chodzi w opinii OFOP.
Myślę, że teraz sprawa jest jasna.
Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JanMaciej...
Data: 2006-09-08 12:38:40

-> Brak konkretnych wskazań osób fizycznych nie powinien być przeszkodą w przeznaczeniu tych kwot na działalność pożytku publicznego realizowaną przez organizacje pozarządowe. …

To oczywiście, że brak mojego wskazania oznaczać będzie brak pozwolenia na przeznacznie moich pieniędzy na jakąkolwiek działalność pożytku publicznego organizowaną przez organizacje pozarządowe.

PS. może oficjalne wiadomo, ile 1% otrzymała organizacja pozarządowa o nr 5020 w bazie ngo.

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-09-08 13:18:43

Witam
>To oczywiście, że brak mojego wskazania oznaczać będzie brak pozwolenia na przeznacznie moich pieniędzy na jakąkolwiek działalność pożytku publicznego organizowaną przez organizacje pozarządowe.

Można podjąć deklarację o przeznaczenie 1% podatku bez wskazania konkretnej NGO. Słowa "brak wskazania" dotyczą decyzji o przeznaczeniu 1% na rzecz NGO bez wskazywania konkretnej NGO.

>PS. może oficjalne wiadomo, ile 1% otrzymała organizacja pozarządowa o nr 5020 w bazie ngo.

Nr 5020 w bazie ngo posiada ZG PTTK, który nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i nie ma przywileju korzystania z odpisu 1% podatku od osób fizycznych.

Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-10-04 20:15:46

Witam ponownie,

przypominam o bardzo ważnej sprawie - konieczności zabrania głosu w sprawie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Po trzech latach obowiązywania ustawy, zarówno rząd jak i organizacje przygotowują się do wprowadzenia w przepisach zmian, mających na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji i lepsze powiązanie inicjatyw obywatelskich z realizacją zadań publicznych. Dyskusje nad projektowanymi zmianami mają charakter zarówno technicznych aspektów funkcjonowania ustawy, w tym usprawnienia obowiązujących procedur i relacji między inicjatywami obywatelskimi a administracją publiczną, jak propozycji o charakterze bardziej ogólnym. Ważnym jest, aby organizacje nie tylko miały świadomość w jakich obszarach ta dyskusja się toczy, ale mogły także zaznaczyć swoje stanowisko poprzez udział w konsultacjach niektórych z propozycji wysuwanych zarówno przez przedstawicieli trzeciego sektora, jak i administrację publiczną.

GŁOSUJEMY POPRZEZ WWW
Propozycje zmian sformułowane przez NGO są dostępne w formie postulatów w serwisie http://konsultacje.ngo.pl/x/223460 . Na stronie www zamieszczony jest formularz, umożliwiający głosowanie on line; zachęcam również do zgłaszania własnych uwag i propozycji do postulatów. Każdy postulat umotywowany jest konsekwencjami obecnego stanu prawnego, oraz rozszerzony o przewidywane konsekwencje jego wprowadzenia. Dodatkowo, na stronie dostępne są również dodatkowe dokumenty: ekspertyza prawna oraz podręcznik VAT dla NGO, opisujący w przystępny sposób zasady naliczania i odliczania podatku od wartości dodanej.

Serdecznie pozdrawiam,

Jurek Kwaczyński – PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-10-10 15:43:17

Witam,

Min. Pracy i Polityki Społecznej udostępniło do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw: http://www.mps.gov.pl/bip/index.php?idkat=641
Zachęcam do zapoznania się z nim oraz do zgłaszania uwag na adres: ofop@ofop.engo.pl. Mam prośbę o zaznaczenie w temacie maila, że chodzi o te ustawę. Ułatwi to prace osobom z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych redagującym tekst opinii. 25 października br. Rada Działalności Pożytku Publicznego organizuje konferencję prasową na ten temat. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zostanie poproszona o przedstawienie swojego stanowiska. MPiPS na konsultacje dało czas do 30 października br. Na podstawie Państwa uwag i sugestii, jak i na bazie analiz prawnych przygotowanych dla OFOP oraz z wykorzystaniem dotychczasowych prac grupy roboczej OFOP przygotowane zostanie stanowisko OFOP.
Zapraszam do włączenia się w konsultacje.

Jurek Kwaczyński – PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: JAK
Data: 2006-10-24 14:59:07

Witam,

Koleżanki i Koledzy
przypominam o bardzo ważnej sprawie -- konieczności zabrania głosu w sprawie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

To niezwykle ważne abyście zajęli stanowisko w sprawie następujących problemów:
I. Obowiązek wykazywania sposobu wydatkowania 1 ℅ przez OPP.
II. Wprowadzenie odpowiedzialności osobistej członków organów zarządczych i kontrolnych.
III. Spółki jako organizacje pozarządowe.
IV. Odebranie organizacjom pożytku publicznego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
V. Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności pod warunkiem adresowania ich do różnych grup odbiorców.
VI. Wprowadzenie sankcji za nieuchwalenie programu współpracy.
VII. Rozbicie procedury konkursowej na dwie odrębne dla niewielkich i większych środków finansowych na realizację projektu.
VIII. Dopuszczenie do otwartego konkursu ofert podmiotów podległych lub nadzorowanych przez organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert.
IX. Zniesienie limitów wynagrodzeń dla działalności odpłatnej.
GŁOSUJEMY POPRZEZ WWW
Propozycje zmian są dostępne w formie postulatów w serwisie http://konsultacje.ngo.pl/x/223460 . Na stronie działa formularz, umożliwiający głosowanie online; zachęcam również do zgłaszania własnych uwag i propozycji do postulatów. Każdy postulat umotywowany jest konsekwencjami obecnego stanu prawnego, oraz rozszerzony o przewidywane konsekwencje jego wprowadzenia. Dodatkowo, na stronie dostępne są również dodatkowe dokumenty: ekspertyza prawna oraz podręcznik VAT dla NGO, opisujący w przystępny sposób zasady naliczania i odliczania podatku od wartości dodanej.

Serdecznie pozdrawiam,

Jurek Kwaczyński – PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Otoczenie prawne NGO
Autor: karo
Data: 2007-06-29 21:08:24

W czwartkowym "Prawo co dnia" (Rzeczpospolita z 28.06) jest notatka o projekcie rządowym zaostrzenia kryteriów przyznawania statusu OOP dla NGO i np. wprowadzenia obowiązku podawania w internecie sprawozdania z wykorzystania odpisu 1%.

To oddziały PTTK też będą publikować sprawozdanie?