Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

SOS w sprawie statutu

wszystkich wiadomości w wątku: 10
data najnowszej wiadomości: 2006-02-13

Temat: SOS w sprawie statutu
Autor: JAK
Data: 2005-12-23 21:45:05

Witam,
chciałem podzielić się następującym problemem statutowym. Kolega z jednej z Komisji ZG PTTK zadał mi pytanie, co ma zrobić młodzież niepełnoletnia (w wieku do 18 lat), gdyby chciała założyć legalnie Koło PTTK: czy mają wybierać Zarząd Koła i Komisje Rewizyjną.

Odpowiedź wydawała mi się prosta, ale po zastanowieniu się nabrałem wątpliwości.

W sprawie założenia Koła PTTK przez 16 - latków, myślę, że należałoby wziąć pod uwagę zapisy w ostatnio uchwalonym na Zjeździe Statucie PTTK umieszczonym pod adresem http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=statut.

Sprawy członkowskie zapisane są w Art. 12 i 13.

Art. 12
1. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2. Członkostwo powstaje przez złożenie deklaracji i jej podpisanie oraz przyjęcie w poczet członków przez zarząd oddziału.
Art. 13
1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK uprawnienia kadry Towarzystwa,
4) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
5) nosić odznakę organizacyjną PTTK,
6) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał ZG PTTK oraz porozumień i umów zawartych przez władze Towarzystwa.
2. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-6 oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem przepisów ust. 3-4.
3. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTTK. Jeżeli jednostka organizacyjna PTTK zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

Po namysle dochodzę do następujących wniosków:

1. zapis w Art. 13 ust. 3 informuje, że członkowie PTTK w wieku od 16 do 18 lat nie mogą wchodzić do władz Koła PTTK, jeśli w składzie władz Koła PTTK osoby o pełnej zdolności do czynnosci prawnych (czyli powyżej 18 lat) nie będą stanowic większości. Z tego wynika wniosek, że jeśli Koło PTTK składa się tylko z członków w wieku od 16 do 18 lat, to nie mogą oni wybrać swoich władz, czyli takie koło nie może być legalne zgodnie z najnowszym statutem.
2. zapis w Art. 13 ust. 4 informuje, że członkowie PTTK w wieku poniżej 16 lat mogą być wybierani do władz Koła PTTK, jezeli Koło PTTK zrzesza wyłącznie małoletnich czyli młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Konkluzja:

1. wydaje mi się niefortunne potraktowanie oddzielnie młodzieży w wieku poniżej 16 lat i w wieku od 16 do 18 lat, bo prowadzi to do następującego absurdu: jeśli Koło PTTK chcą założyć tylko małoletni, czyli młodzież w wieku do 18 lat, to aby to Koło PTTK mogło prawnie istnieć w myśl nowego statutu do jego władz powinna kandydować tylko młodzież w wieku poniżej 16 lat,

2. Zapis "Jeżeli jednostka organizacyjna PTTK zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki." powinien stanowić oddzielny ustęp (nr 5) w Art. 13.

Aby odpowiedzieć na pytanie Kolegi z Komisji ZG PTTK konkretnie uznałem, że młodzież może w wymienionym przez Kolegę przypadku wybrać swoje władze (Art. 13 ust. 3 i 4) i niech dalej z tym problemem zmaga się Zarząd Oddziału PTTK, do którego zostanie ta sprawa zgłoszona. Myślę, że zanim sprawa zostanie wyjaśniona młodzież nabędzie pełne prawa i nie będzie problemu.

Prosiłbym członków Zjazdowej Komisji Statutowej PTTK i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o interpretację tych zapisów i ustosunkowanie się do mojego, być może błędnego (nie jestem prawnikiem) sposobu interpretacji tych zapisów.

SOS, SOS, SOS.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: domin
Data: 2005-12-24 14:51:51

Dla mnie sprawa jest jasna i zamyka się w dwóch sytuacjach:
1. w kole z członkami ponizej (małoletni) 18 i powyzej (pełnoletni) lat ci pierwsi mogą wchodzić w skład władz, o ile większość członków będą stanowili pełnolteni;
2. w kole z członkami ponizej 18 lat osi sami tworzą władze koła.
Pozdrawiam.
Krzysztofer

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: JAK
Data: 2005-12-26 15:31:44

>Dla mnie sprawa jest jasna i zamyka się w dwóch sytuacjach:
1. w kole z członkami ponizej (małoletni) 18 i powyzej (pełnoletni) lat ci pierwsi mogą wchodzić w skład władz, o ile większość członków będą stanowili pełnolteni;
2. w kole z członkami ponizej 18 lat osi sami tworzą władze koła.

Witam,
a co zrobić, gdy mamy sytuację nastepującą: w Szkolnym Klubie Krajoznawczo - Turystycznym jest np. 5 uczniów w wieku 15 lat, 5 uczniów w wieku 17 lat i dwóch nauczycieli w wieku np. 25 lat. Czy mogą oni zarejestrować Klub w Oddziale PTTK?

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: domin
Data: 2005-12-26 19:50:50

Wybrać 3-osobowy zarząd: 2 dorosłych i 1 nieletni.
Krzysztofer

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: JAK
Data: 2005-12-26 22:31:24

>Wybrać 3-osobowy zarząd: 2 dorosłych i 1 nieletni.

Witam ponownie,
niestety odpowiedź tz mnie nie zadowala, ponieważ:
1. bo gdyby był tylko 1 dorosły, to co wtedy, czyżby wybrać 1 - osobowy Zarząd,
2. statut określa, że Zarząd Koła musi być min. 4 osobowy: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.

Podaję odpowiednie artykuły nowego statutu PTTK:

Art. 77
1. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządów kół lub klubów określają ich regulaminy, uchwalone przez zarząd oddziału na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
2. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
3. Do kół i klubów mają zastosowanie odpowiednio art. 50, 56 - 57, 60 - 62, 69 - 70 niniejszego statutu.

i Art. 56
1. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za swoją działalność przed zjazdem oddziału i władzami naczelnymi PTTK.
2. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
3. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
5. Organem wewnętrznym zarządu oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
6. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

Zdarza się, że Sądy Rejestrowe żądają przedstawienia struktury organizacji i podania władz niższych szczebli i wtedy byłby problem.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: JAK
Data: 2005-12-26 22:40:05

Poprawiam swoją poprzednia informację. Zarząd Koła powinien liczyć co najmniej pięciu członków (Art. 56).

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: domin
Data: 2005-12-30 20:08:29

Jurku!
Statut jest ułomny, bo mimo ostrzeżeń na Zjeździe i krytyki był w istocie robiony na kolanie podczas Zjazdu. I tak to wychodzi. Nie dałoby rady skombinować 3 dorosłych i 2 niepełnoletnich?
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, więcej uciechy z turystyki niż biurokracji w PTTK.
Krzysztofer

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: JAK
Data: 2005-12-30 20:30:24

>Statut jest ułomny, bo mimo ostrzeżeń na Zjeździe i krytyki był w istocie robiony na kolanie podczas Zjazdu. I tak to wychodzi. Nie dałoby rady skombinować 3 dorosłych i 2 niepełnoletnich?
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, więcej uciechy z turystyki niż biurokracji w PTTK.

Witam,
co do statutu to wydaje mi się, że w ramach Oddziału da się żyć i z takim "zakalcem". W starym statucie Szkolne Kluby Krajoznawczo - Turystyczne traktowane były w sposób szczególny. Teraz zechciano ujednolicić zapisy i wyszło to, co wyszło.
Zawsze byłem i jestem dalej o tym przekonany, że poprawki do tak ważnego dokumentu nie powinny być dyskutowane i wprowadzane "na żywioł" w ramach plenarnych obrad Zjazdu. Na rok przed Zjazdem powinna trwać debata nad statutem na forum internetowym PTTK i w ramach Komisji Statutowej. Wszystkie poprawki powinny być poddawane na bieżąco do publicznej recenzji. Ale było, to co było. Najnowszą, ostatnią wersję statutu otrzymaliśmy bezpośrednio przed dyskusją plenarną na Zjeździe.
Druga ważna zasada, to ta, że im mniej artykułów w statucie, tym łatwiej potem dostosować się do aktualnej sytuacji prawnej, społecznej i ekonomicznej. Wystarczy tylko wprowadzić inne zapisy w ramach regulaminów stanowiących załącznik do statutu.

Dziekuję za życzenia i podobnie życzę wielu udanych wypraw i wędrówek w nadchodzącym Nowym Roku 2006.

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: ~Ania P.
Data: 2006-02-13 20:38:42

Witam!
Powoli zaczynamy pracę nad organizacją zebrania założycielskiego, niestety nadal nie wiemy, co mamy zrobić z Zarządem Koła (a raczej jak go wybrać). Wyczytałam, że do naszego Zarządu nie możemy wybrać osoby niepełnoletniej, gdyż członkowie pełnoletni nie stanowią tu większości (jest ich tylko 2 wśród 13 organizatorów naszego koła i w tym wypadku są to nasi opiekunowie), a nasz klub chyba nie mógłby istnieć bez osoby pełnoletniej. Dlatego też narobił mi się mętlik w głowie i znów wołam o pomoc. Prosiłabym o jaknajszybszą odpowiedź, gdyż w piątek planuje spotkać się z resztą i o tym porozmawiać

pozdrawiam!
AP

Temat: Re: SOS w sprawie statutu
Autor: JAK
Data: 2006-02-13 21:03:35

>Powoli zaczynamy pracę nad organizacją zebrania założycielskiego, niestety nadal nie wiemy, co mamy zrobić z Zarządem Koła (a raczej jak go wybrać). Wyczytałam, że do naszego Zarządu nie możemy wybrać osoby niepełnoletniej, gdyż członkowie pełnoletni nie stanowią tu większości (jest ich tylko 2 wśród 13 organizatorów naszego koła i w tym wypadku są to nasi opiekunowie), a nasz klub chyba nie mógłby istnieć bez osoby pełnoletniej. Dlatego też narobił mi się mętlik w głowie i znów wołam o pomoc. Prosiłabym o jaknajszybszą odpowiedź, gdyż w piątek planuje spotkać się z resztą i o tym porozmawiać

Witam,
póki co, Sąd Rejestrowy KRS nie interesuje się tymi sprawami. Interesuje ich tylko skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK. Bardziej drobiazgowy może być organ nadzorujący (starosta, prezydent), który może wyłapać takie szczegóły i gdy będzie "złośliwy" zrobić z tego użytek.
Należy więc działać tak, jakby nie było problemu. Problem pojawi się dopiero wewnątrz samego Towarzystwa, gdy będą wybierani delegaci na Zjazd Oddziału PTTK. Wtedy Koła i Kluby PTTK działające zgodnie ze statutem (mające władze pełnoletnie) chcąc zmniejszyć rolę SKKT PTTK mogą zakwestionować wybór delegatów z SKKT na Zjazd Oddziału PTTK.
Jesli więc SKKT chcą mieć delegatów na Zjazd Oddziału PTTK powinny się integrować w ramach międzyszkolnych klubów krajoznawczo - turystycznych, których Zarządy będą miały min. 3 dorosłych opiekunów SKKT (przy min. 5 Zarządu MSKKT.
Pozdrawiam
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl