Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Łączenie funkcji w PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2005-01-05

Temat: Łączenie funkcji w PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2005-01-05 16:41:22

Warszawa, 27 listopada 2004 r.

Rada Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTT
(w całym tekście pisownia oryginalna – dopisek A.M.)

W związku z pismem Przewodniczącego Rady Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK z dnia 29 września 2004 r. i skierowanymi w tym piśmie pytaniami do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, Główny Sąd Koleżeński PTTK prezentuje następujące stanowisko, a mianowicie:
1. Pełnienie jakich stanowisk / funkcji w jednostkach PTTK wyklucza możliwość kandydowania do władz naczelnych PTTK. Czy zapis ten dotyczy: dyrektorów COTG PTTK, CFK PTTK, OCSP KDP PTTK, kadry funkcyjnej spółek z udziałem kapitału PTTK, osób na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych w Biurze ZG PTTK.
Ad. 1 Przepis art. 21 ust. 3 Statutu PTTK stanowi, iż "Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK." Odpowiedź na pytanie kto jest władzą naczelną w PTTK zawiera art. 20 ust.2 Statutu, który stanowi, że władzami naczelnymi w PTTK są: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Definicje działalności gospodarczej zawiera art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) który stanowi, że: "Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły."
Stosując zapis art. 21 ust. 3 należy rozróżnić, czy prowadzona działalność wynika z powierzonych, statutowych zadań PTTK, czy też prowadzona jest na własny rachunek w celu osiągnięcia zysków. W pierwszym przypadku trudno byłoby postawić zarzut naruszenia powołanego przepisu, zwłaszcza gdy jednostka, którą kieruje dana osoba jest jednostką programową, specjalistyczną Towarzystwa.
W odniesieniu do kolizji interesów każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
Należy mieć też na uwadze definicję zakazu konkurencji jaką zawiera art. 101 kodeksu pracy, iż: ...pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani tez świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność”.
Za działalność konkurencyjną należy uznać wszelką działalność, która obiektywnie mogłaby negatywnie oddziaływać na interesy prowadzone przez pracodawcę.
Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o działalność podstawowa, czy uboczną, faktycznie wykonywaną, czy potencjalnie możliwą do wykonania, samodzielną, czy niesamodzielną, odpłatną czy nieodpłatną, bezpośrednią (bezpośredni stosunek umowny) czy pośrednią, wykonywaną na określonym obszarze, czy obszarze nieokreślonym.
Działalność konkurencyjna wobec kogoś, to taka, która pozostaje w jakimś konkretnym stosunku do działalności prowadzonej do niego.
O tym wzajemnym stosunku decyduje zatem porównanie, ocena dokonywana przy pomocy określonych sprawdzalnych kryteriów m. In. rodzaj działalności gospodarczej, branże, stosowane środki techniczne, reklamy podobieństwo nazwy firmy, oznaczenia towarów, czy usług.

2. Kto ma określać, czy prowadzona przez osobę kandydującą do władz naczelnych działalność gospodarcza nosi znamiona kolizji interesów.

Ad.2 Główny Sąd Koleżeński PTTK, jeśli wpłynie do niego stosowny wniosek.
Na etapie kandydowania, nie ma zakazu umieszczania na liście kandydatów, ponieważ zgodnie z art.13 ust. 1 pkt. Statutu „Członek zwyczajny PTTK ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK”

3. Czy osoby będące we władzach naczelnych PTTK, w przypadku podjęcia działalności, o kt6rej mowa w art. 21 ust. 3 w trakcie trwania kadencji, automatycznie tracą mandat czy winny złożyć stosowną rezygnację same.

Ad. 3. Podjęcie działalności, o której mowa w art. 21 ust. 3 Statutu PTTK nie powoduje utraty mandatu. Osoba, która podjęła taka działalność powinna sama złożyć stosowną rezygnację.

4. Czy Komisja Wyborcza Zjazdu przygotowująca listy kandydatów do władz może umieszczać na listach osoby, o których mowa w art. 21 ust. 3.
Ad. 4. Komisja Wyborcza Zjazdu przygotowująca listy kandydatów do władz może umieszczać na listach osoby, o których mowa w art.21 ust. 3 Statutu.
Osoba, która została wybrana do władz naczelnych PTTK, powinna zaprzestać działalności określonej w art. 21 ust. 3 lub złożyć mandat.
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć